วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908001 ถึง 908100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 908001 ถึง 908100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908001 ถึง 908100 (Nine hundred eight thousand and one to Nine hundred eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
908001 Nine hundred eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง
908002 Nine hundred eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สอง
908003 Nine hundred eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม
908004 Nine hundred eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่
908005 Nine hundred eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า
908006 Nine hundred eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก
908007 Nine hundred eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด
908008 Nine hundred eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด
908009 Nine hundred eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า
908010 Nine hundred eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ
908011 Nine hundred eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
908012 Nine hundred eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​สอง
908013 Nine hundred eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​สาม
908014 Nine hundred eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​สี่
908015 Nine hundred eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​ห้า
908016 Nine hundred eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​หก
908017 Nine hundred eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
908018 Nine hundred eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​แปด
908019 Nine hundred eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​พัน​สิบ​เก้า
908020 Nine hundred eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ
908021 Nine hundred eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
908022 Nine hundred eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
908023 Nine hundred eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
908024 Nine hundred eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
908025 Nine hundred eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
908026 Nine hundred eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
908027 Nine hundred eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
908028 Nine hundred eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
908029 Nine hundred eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
908030 Nine hundred eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ
908031 Nine hundred eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
908032 Nine hundred eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
908033 Nine hundred eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
908034 Nine hundred eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
908035 Nine hundred eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
908036 Nine hundred eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
908037 Nine hundred eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
908038 Nine hundred eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
908039 Nine hundred eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
908040 Nine hundred eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ
908041 Nine hundred eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
908042 Nine hundred eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
908043 Nine hundred eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
908044 Nine hundred eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
908045 Nine hundred eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
908046 Nine hundred eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
908047 Nine hundred eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
908048 Nine hundred eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
908049 Nine hundred eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
908050 Nine hundred eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ
908051 Nine hundred eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
908052 Nine hundred eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
908053 Nine hundred eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
908054 Nine hundred eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
908055 Nine hundred eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
908056 Nine hundred eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
908057 Nine hundred eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
908058 Nine hundred eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
908059 Nine hundred eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
908060 Nine hundred eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ
908061 Nine hundred eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
908062 Nine hundred eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
908063 Nine hundred eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
908064 Nine hundred eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
908065 Nine hundred eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
908066 Nine hundred eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
908067 Nine hundred eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
908068 Nine hundred eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
908069 Nine hundred eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
908070 Nine hundred eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
908071 Nine hundred eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
908072 Nine hundred eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
908073 Nine hundred eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
908074 Nine hundred eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
908075 Nine hundred eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
908076 Nine hundred eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
908077 Nine hundred eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
908078 Nine hundred eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
908079 Nine hundred eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
908080 Nine hundred eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ
908081 Nine hundred eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
908082 Nine hundred eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
908083 Nine hundred eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
908084 Nine hundred eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
908085 Nine hundred eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
908086 Nine hundred eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
908087 Nine hundred eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
908088 Nine hundred eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
908089 Nine hundred eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
908090 Nine hundred eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ
908091 Nine hundred eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
908092 Nine hundred eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
908093 Nine hundred eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
908094 Nine hundred eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
908095 Nine hundred eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
908096 Nine hundred eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
908097 Nine hundred eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
908098 Nine hundred eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
908099 Nine hundred eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
908100 Nine hundred eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 908001 ถึง 908100 (Nine hundred eight thousand and one to Nine hundred eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000, 909001-909100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907901-908000, 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100