วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907901 ถึง 908000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907901 ถึง 908000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907901 ถึง 908000 (Nine hundred seven thousand nine hundred and one to Nine hundred eight thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907901 Nine hundred seven thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
907902 Nine hundred seven thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
907903 Nine hundred seven thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
907904 Nine hundred seven thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
907905 Nine hundred seven thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
907906 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
907907 Nine hundred seven thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
907908 Nine hundred seven thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
907909 Nine hundred seven thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
907910 Nine hundred seven thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
907911 Nine hundred seven thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907912 Nine hundred seven thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
907913 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
907914 Nine hundred seven thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
907915 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
907916 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
907917 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907918 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
907919 Nine hundred seven thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
907920 Nine hundred seven thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
907921 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907922 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907923 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907924 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907925 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907926 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907927 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907928 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907929 Nine hundred seven thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907930 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
907931 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907932 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907933 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907934 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907935 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907936 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907937 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907938 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907939 Nine hundred seven thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907940 Nine hundred seven thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
907941 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907942 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907943 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907944 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907945 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907946 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907947 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907948 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907949 Nine hundred seven thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907950 Nine hundred seven thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
907951 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907952 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907953 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907954 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907955 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907956 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907957 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907958 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907959 Nine hundred seven thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907960 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
907961 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907962 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907963 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907964 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907965 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907966 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
907967 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907968 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907969 Nine hundred seven thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907970 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907971 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907972 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907973 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907974 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907975 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907976 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907977 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907978 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907979 Nine hundred seven thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907980 Nine hundred seven thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
907981 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907982 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907983 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907984 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907985 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907986 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907987 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907988 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907989 Nine hundred seven thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907990 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
907991 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907992 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907993 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907994 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907995 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907996 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907997 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907998 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907999 Nine hundred seven thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
908000 Nine hundred eight thousandไนน์ ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เก้า​แสน​แปด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907901 ถึง 908000 (Nine hundred seven thousand nine hundred and one to Nine hundred eight thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900, 908901-909000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907801-907900, 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000