วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907801 ถึง 907900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907801 ถึง 907900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907801 ถึง 907900 (Nine hundred seven thousand eight hundred and one to Nine hundred seven thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907801 Nine hundred seven thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
907802 Nine hundred seven thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
907803 Nine hundred seven thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
907804 Nine hundred seven thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
907805 Nine hundred seven thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
907806 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก
907807 Nine hundred seven thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
907808 Nine hundred seven thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
907809 Nine hundred seven thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
907810 Nine hundred seven thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
907811 Nine hundred seven thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907812 Nine hundred seven thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
907813 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
907814 Nine hundred seven thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
907815 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
907816 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
907817 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907818 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
907819 Nine hundred seven thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
907820 Nine hundred seven thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
907821 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907822 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907823 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907824 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907825 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907826 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907827 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907828 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907829 Nine hundred seven thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907830 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
907831 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907832 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907833 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907834 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907835 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907836 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907837 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907838 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907839 Nine hundred seven thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907840 Nine hundred seven thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
907841 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907842 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907843 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907844 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907845 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907846 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907847 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907848 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907849 Nine hundred seven thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907850 Nine hundred seven thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
907851 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907852 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907853 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907854 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907855 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907856 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907857 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907858 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907859 Nine hundred seven thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907860 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
907861 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907862 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907863 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907864 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907865 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907866 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
907867 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907868 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907869 Nine hundred seven thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907870 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907871 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907872 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907873 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907874 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907875 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907876 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907877 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907878 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907879 Nine hundred seven thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907880 Nine hundred seven thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
907881 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907882 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907883 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907884 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907885 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907886 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907887 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907888 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907889 Nine hundred seven thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907890 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
907891 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907892 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907893 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907894 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907895 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907896 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907897 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907898 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907899 Nine hundred seven thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907900 Nine hundred seven thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907801 ถึง 907900 (Nine hundred seven thousand eight hundred and one to Nine hundred seven thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800, 908801-908900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907701-907800, 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900