วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907701 ถึง 907800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907701 ถึง 907800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907701 ถึง 907800 (Nine hundred seven thousand seven hundred and one to Nine hundred seven thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907701 Nine hundred seven thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
907702 Nine hundred seven thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
907703 Nine hundred seven thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
907704 Nine hundred seven thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
907705 Nine hundred seven thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
907706 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
907707 Nine hundred seven thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
907708 Nine hundred seven thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
907709 Nine hundred seven thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
907710 Nine hundred seven thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
907711 Nine hundred seven thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907712 Nine hundred seven thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
907713 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
907714 Nine hundred seven thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
907715 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
907716 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
907717 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907718 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
907719 Nine hundred seven thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
907720 Nine hundred seven thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
907721 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907722 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907723 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907724 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907725 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907726 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907727 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907728 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907729 Nine hundred seven thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907730 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
907731 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907732 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907733 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907734 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907735 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907736 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907737 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907738 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907739 Nine hundred seven thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907740 Nine hundred seven thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
907741 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907742 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907743 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907744 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907745 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907746 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907747 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907748 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907749 Nine hundred seven thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907750 Nine hundred seven thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
907751 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907752 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907753 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907754 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907755 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907756 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907757 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907758 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907759 Nine hundred seven thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907760 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
907761 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907762 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907763 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907764 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907765 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907766 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
907767 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907768 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907769 Nine hundred seven thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907770 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907771 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907772 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907773 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907774 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907775 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907776 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907777 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907778 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907779 Nine hundred seven thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907780 Nine hundred seven thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
907781 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907782 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907783 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907784 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907785 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907786 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907787 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907788 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907789 Nine hundred seven thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907790 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
907791 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907792 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907793 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907794 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907795 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907796 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907797 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907798 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907799 Nine hundred seven thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907800 Nine hundred seven thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907701 ถึง 907800 (Nine hundred seven thousand seven hundred and one to Nine hundred seven thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700, 908701-908800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907601-907700, 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800