วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907601 ถึง 907700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907601 ถึง 907700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907601 ถึง 907700 (Nine hundred seven thousand six hundred and one to Nine hundred seven thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907601 Nine hundred seven thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
907602 Nine hundred seven thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สอง
907603 Nine hundred seven thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม
907604 Nine hundred seven thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่
907605 Nine hundred seven thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
907606 Nine hundred seven thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก
907607 Nine hundred seven thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
907608 Nine hundred seven thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด
907609 Nine hundred seven thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
907610 Nine hundred seven thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
907611 Nine hundred seven thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907612 Nine hundred seven thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
907613 Nine hundred seven thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
907614 Nine hundred seven thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
907615 Nine hundred seven thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
907616 Nine hundred seven thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
907617 Nine hundred seven thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907618 Nine hundred seven thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
907619 Nine hundred seven thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
907620 Nine hundred seven thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
907621 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907622 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907623 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907624 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907625 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907626 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907627 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907628 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907629 Nine hundred seven thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907630 Nine hundred seven thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
907631 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907632 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907633 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907634 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907635 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907636 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907637 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907638 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907639 Nine hundred seven thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907640 Nine hundred seven thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
907641 Nine hundred seven thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907642 Nine hundred seven thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907643 Nine hundred seven thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907644 Nine hundred seven thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907645 Nine hundred seven thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907646 Nine hundred seven thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907647 Nine hundred seven thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907648 Nine hundred seven thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907649 Nine hundred seven thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907650 Nine hundred seven thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
907651 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907652 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907653 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907654 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907655 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907656 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907657 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907658 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907659 Nine hundred seven thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907660 Nine hundred seven thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
907661 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907662 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907663 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907664 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907665 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907666 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
907667 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907668 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907669 Nine hundred seven thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907670 Nine hundred seven thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907671 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907672 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907673 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907674 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907675 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907676 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907677 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907678 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907679 Nine hundred seven thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907680 Nine hundred seven thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
907681 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907682 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907683 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907684 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907685 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907686 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907687 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907688 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907689 Nine hundred seven thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907690 Nine hundred seven thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
907691 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907692 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907693 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907694 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907695 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907696 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907697 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907698 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907699 Nine hundred seven thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907700 Nine hundred seven thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907601 ถึง 907700 (Nine hundred seven thousand six hundred and one to Nine hundred seven thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600, 908601-908700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907501-907600, 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700