วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907501 ถึง 907600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907501 ถึง 907600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907501 ถึง 907600 (Nine hundred seven thousand five hundred and one to Nine hundred seven thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907501 Nine hundred seven thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
907502 Nine hundred seven thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
907503 Nine hundred seven thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
907504 Nine hundred seven thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
907505 Nine hundred seven thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
907506 Nine hundred seven thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
907507 Nine hundred seven thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
907508 Nine hundred seven thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
907509 Nine hundred seven thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
907510 Nine hundred seven thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
907511 Nine hundred seven thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907512 Nine hundred seven thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
907513 Nine hundred seven thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
907514 Nine hundred seven thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
907515 Nine hundred seven thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
907516 Nine hundred seven thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
907517 Nine hundred seven thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907518 Nine hundred seven thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
907519 Nine hundred seven thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
907520 Nine hundred seven thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
907521 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907522 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907523 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907524 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907525 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907526 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907527 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907528 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907529 Nine hundred seven thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907530 Nine hundred seven thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
907531 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907532 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907533 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907534 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907535 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907536 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907537 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907538 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907539 Nine hundred seven thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907540 Nine hundred seven thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
907541 Nine hundred seven thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907542 Nine hundred seven thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907543 Nine hundred seven thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907544 Nine hundred seven thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907545 Nine hundred seven thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907546 Nine hundred seven thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907547 Nine hundred seven thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907548 Nine hundred seven thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907549 Nine hundred seven thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907550 Nine hundred seven thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
907551 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907552 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907553 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907554 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907555 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907556 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907557 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907558 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907559 Nine hundred seven thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907560 Nine hundred seven thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
907561 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907562 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907563 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907564 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907565 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907566 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
907567 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907568 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907569 Nine hundred seven thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907570 Nine hundred seven thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907571 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907572 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907573 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907574 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907575 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907576 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907577 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907578 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907579 Nine hundred seven thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907580 Nine hundred seven thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
907581 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907582 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907583 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907584 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907585 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907586 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907587 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907588 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907589 Nine hundred seven thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907590 Nine hundred seven thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
907591 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907592 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907593 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907594 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907595 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907596 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907597 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907598 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907599 Nine hundred seven thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907600 Nine hundred seven thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907501 ถึง 907600 (Nine hundred seven thousand five hundred and one to Nine hundred seven thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500, 908501-908600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907401-907500, 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600