วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907401 ถึง 907500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907401 ถึง 907500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907401 ถึง 907500 (Nine hundred seven thousand four hundred and one to Nine hundred seven thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907401 Nine hundred seven thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
907402 Nine hundred seven thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
907403 Nine hundred seven thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
907404 Nine hundred seven thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
907405 Nine hundred seven thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
907406 Nine hundred seven thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก
907407 Nine hundred seven thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
907408 Nine hundred seven thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
907409 Nine hundred seven thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
907410 Nine hundred seven thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
907411 Nine hundred seven thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907412 Nine hundred seven thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
907413 Nine hundred seven thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
907414 Nine hundred seven thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
907415 Nine hundred seven thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
907416 Nine hundred seven thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
907417 Nine hundred seven thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907418 Nine hundred seven thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
907419 Nine hundred seven thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
907420 Nine hundred seven thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
907421 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907422 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907423 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907424 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907425 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907426 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907427 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907428 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907429 Nine hundred seven thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907430 Nine hundred seven thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
907431 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907432 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907433 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907434 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907435 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907436 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907437 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907438 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907439 Nine hundred seven thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907440 Nine hundred seven thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
907441 Nine hundred seven thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907442 Nine hundred seven thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907443 Nine hundred seven thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907444 Nine hundred seven thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907445 Nine hundred seven thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907446 Nine hundred seven thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907447 Nine hundred seven thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907448 Nine hundred seven thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907449 Nine hundred seven thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907450 Nine hundred seven thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
907451 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907452 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907453 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907454 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907455 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907456 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907457 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907458 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907459 Nine hundred seven thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907460 Nine hundred seven thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
907461 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907462 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907463 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907464 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907465 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907466 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
907467 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907468 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907469 Nine hundred seven thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907470 Nine hundred seven thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907471 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907472 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907473 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907474 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907475 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907476 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907477 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907478 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907479 Nine hundred seven thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907480 Nine hundred seven thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
907481 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907482 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907483 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907484 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907485 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907486 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907487 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907488 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907489 Nine hundred seven thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907490 Nine hundred seven thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
907491 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907492 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907493 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907494 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907495 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907496 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907497 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907498 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907499 Nine hundred seven thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907500 Nine hundred seven thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907401 ถึง 907500 (Nine hundred seven thousand four hundred and one to Nine hundred seven thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400, 908401-908500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907301-907400, 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500