วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907301 ถึง 907400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907301 ถึง 907400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907301 ถึง 907400 (Nine hundred seven thousand three hundred and one to Nine hundred seven thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907301 Nine hundred seven thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
907302 Nine hundred seven thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
907303 Nine hundred seven thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
907304 Nine hundred seven thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
907305 Nine hundred seven thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
907306 Nine hundred seven thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก
907307 Nine hundred seven thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
907308 Nine hundred seven thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
907309 Nine hundred seven thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
907310 Nine hundred seven thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
907311 Nine hundred seven thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907312 Nine hundred seven thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
907313 Nine hundred seven thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
907314 Nine hundred seven thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
907315 Nine hundred seven thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
907316 Nine hundred seven thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
907317 Nine hundred seven thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907318 Nine hundred seven thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
907319 Nine hundred seven thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
907320 Nine hundred seven thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
907321 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907322 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907323 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907324 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907325 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907326 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907327 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907328 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907329 Nine hundred seven thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907330 Nine hundred seven thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
907331 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907332 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907333 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907334 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907335 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907336 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907337 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907338 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907339 Nine hundred seven thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907340 Nine hundred seven thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
907341 Nine hundred seven thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907342 Nine hundred seven thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907343 Nine hundred seven thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907344 Nine hundred seven thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907345 Nine hundred seven thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907346 Nine hundred seven thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907347 Nine hundred seven thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907348 Nine hundred seven thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907349 Nine hundred seven thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907350 Nine hundred seven thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
907351 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907352 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907353 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907354 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907355 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907356 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907357 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907358 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907359 Nine hundred seven thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907360 Nine hundred seven thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
907361 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907362 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907363 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907364 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907365 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907366 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
907367 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907368 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907369 Nine hundred seven thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907370 Nine hundred seven thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907371 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907372 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907373 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907374 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907375 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907376 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907377 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907378 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907379 Nine hundred seven thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907380 Nine hundred seven thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
907381 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907382 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907383 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907384 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907385 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907386 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907387 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907388 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907389 Nine hundred seven thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907390 Nine hundred seven thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
907391 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907392 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907393 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907394 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907395 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907396 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907397 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907398 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907399 Nine hundred seven thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907400 Nine hundred seven thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907301 ถึง 907400 (Nine hundred seven thousand three hundred and one to Nine hundred seven thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300, 908301-908400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907201-907300, 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400