วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907201 ถึง 907300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907201 ถึง 907300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907201 ถึง 907300 (Nine hundred seven thousand two hundred and one to Nine hundred seven thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907201 Nine hundred seven thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
907202 Nine hundred seven thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
907203 Nine hundred seven thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
907204 Nine hundred seven thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
907205 Nine hundred seven thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
907206 Nine hundred seven thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก
907207 Nine hundred seven thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
907208 Nine hundred seven thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
907209 Nine hundred seven thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
907210 Nine hundred seven thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
907211 Nine hundred seven thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907212 Nine hundred seven thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
907213 Nine hundred seven thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
907214 Nine hundred seven thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
907215 Nine hundred seven thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
907216 Nine hundred seven thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
907217 Nine hundred seven thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907218 Nine hundred seven thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
907219 Nine hundred seven thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
907220 Nine hundred seven thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
907221 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907222 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907223 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907224 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907225 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907226 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907227 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907228 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907229 Nine hundred seven thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907230 Nine hundred seven thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
907231 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907232 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907233 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907234 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907235 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907236 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907237 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907238 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907239 Nine hundred seven thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907240 Nine hundred seven thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
907241 Nine hundred seven thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907242 Nine hundred seven thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907243 Nine hundred seven thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907244 Nine hundred seven thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907245 Nine hundred seven thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907246 Nine hundred seven thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907247 Nine hundred seven thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907248 Nine hundred seven thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907249 Nine hundred seven thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907250 Nine hundred seven thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
907251 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907252 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907253 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907254 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907255 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907256 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907257 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907258 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907259 Nine hundred seven thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907260 Nine hundred seven thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
907261 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907262 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907263 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907264 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907265 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907266 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
907267 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907268 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907269 Nine hundred seven thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907270 Nine hundred seven thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907271 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907272 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907273 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907274 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907275 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907276 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907277 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907278 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907279 Nine hundred seven thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907280 Nine hundred seven thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
907281 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907282 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907283 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907284 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907285 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907286 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907287 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907288 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907289 Nine hundred seven thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907290 Nine hundred seven thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
907291 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907292 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907293 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907294 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907295 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907296 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907297 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907298 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907299 Nine hundred seven thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907300 Nine hundred seven thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907201 ถึง 907300 (Nine hundred seven thousand two hundred and one to Nine hundred seven thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200, 908201-908300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907101-907200, 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300