วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907101 ถึง 907200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907101 ถึง 907200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907101 ถึง 907200 (Nine hundred seven thousand one hundred and one to Nine hundred seven thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907101 Nine hundred seven thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
907102 Nine hundred seven thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
907103 Nine hundred seven thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
907104 Nine hundred seven thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
907105 Nine hundred seven thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
907106 Nine hundred seven thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
907107 Nine hundred seven thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
907108 Nine hundred seven thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
907109 Nine hundred seven thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
907110 Nine hundred seven thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
907111 Nine hundred seven thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
907112 Nine hundred seven thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
907113 Nine hundred seven thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
907114 Nine hundred seven thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
907115 Nine hundred seven thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
907116 Nine hundred seven thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
907117 Nine hundred seven thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
907118 Nine hundred seven thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
907119 Nine hundred seven thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
907120 Nine hundred seven thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
907121 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
907122 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
907123 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
907124 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
907125 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
907126 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
907127 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
907128 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
907129 Nine hundred seven thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
907130 Nine hundred seven thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
907131 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
907132 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
907133 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
907134 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
907135 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
907136 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
907137 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
907138 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
907139 Nine hundred seven thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
907140 Nine hundred seven thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
907141 Nine hundred seven thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
907142 Nine hundred seven thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
907143 Nine hundred seven thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
907144 Nine hundred seven thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
907145 Nine hundred seven thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
907146 Nine hundred seven thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
907147 Nine hundred seven thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
907148 Nine hundred seven thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
907149 Nine hundred seven thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
907150 Nine hundred seven thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
907151 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
907152 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
907153 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
907154 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
907155 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
907156 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
907157 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
907158 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
907159 Nine hundred seven thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
907160 Nine hundred seven thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
907161 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
907162 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
907163 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
907164 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
907165 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
907166 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
907167 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
907168 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
907169 Nine hundred seven thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
907170 Nine hundred seven thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
907171 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907172 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
907173 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
907174 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
907175 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
907176 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
907177 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907178 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
907179 Nine hundred seven thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
907180 Nine hundred seven thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
907181 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
907182 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
907183 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
907184 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
907185 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
907186 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
907187 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
907188 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
907189 Nine hundred seven thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
907190 Nine hundred seven thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
907191 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
907192 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
907193 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
907194 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
907195 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
907196 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
907197 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
907198 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
907199 Nine hundred seven thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907200 Nine hundred seven thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907101 ถึง 907200 (Nine hundred seven thousand one hundred and one to Nine hundred seven thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100, 908101-908200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 907001-907100, 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200