วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907001 ถึง 907100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 907001 ถึง 907100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907001 ถึง 907100 (Nine hundred seven thousand and one to Nine hundred seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
907001 Nine hundred seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
907002 Nine hundred seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สอง
907003 Nine hundred seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม
907004 Nine hundred seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่
907005 Nine hundred seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า
907006 Nine hundred seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก
907007 Nine hundred seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด
907008 Nine hundred seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด
907009 Nine hundred seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า
907010 Nine hundred seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ
907011 Nine hundred seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
907012 Nine hundred seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
907013 Nine hundred seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
907014 Nine hundred seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
907015 Nine hundred seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
907016 Nine hundred seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
907017 Nine hundred seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
907018 Nine hundred seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
907019 Nine hundred seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
907020 Nine hundred seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
907021 Nine hundred seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
907022 Nine hundred seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
907023 Nine hundred seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
907024 Nine hundred seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
907025 Nine hundred seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
907026 Nine hundred seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
907027 Nine hundred seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
907028 Nine hundred seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
907029 Nine hundred seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
907030 Nine hundred seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
907031 Nine hundred seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
907032 Nine hundred seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
907033 Nine hundred seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
907034 Nine hundred seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
907035 Nine hundred seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
907036 Nine hundred seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
907037 Nine hundred seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
907038 Nine hundred seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
907039 Nine hundred seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
907040 Nine hundred seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
907041 Nine hundred seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
907042 Nine hundred seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
907043 Nine hundred seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
907044 Nine hundred seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
907045 Nine hundred seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
907046 Nine hundred seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
907047 Nine hundred seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
907048 Nine hundred seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
907049 Nine hundred seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
907050 Nine hundred seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
907051 Nine hundred seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
907052 Nine hundred seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
907053 Nine hundred seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
907054 Nine hundred seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
907055 Nine hundred seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
907056 Nine hundred seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
907057 Nine hundred seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
907058 Nine hundred seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
907059 Nine hundred seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
907060 Nine hundred seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
907061 Nine hundred seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
907062 Nine hundred seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
907063 Nine hundred seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
907064 Nine hundred seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
907065 Nine hundred seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
907066 Nine hundred seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
907067 Nine hundred seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
907068 Nine hundred seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
907069 Nine hundred seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
907070 Nine hundred seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
907071 Nine hundred seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
907072 Nine hundred seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
907073 Nine hundred seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
907074 Nine hundred seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
907075 Nine hundred seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
907076 Nine hundred seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
907077 Nine hundred seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
907078 Nine hundred seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
907079 Nine hundred seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
907080 Nine hundred seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
907081 Nine hundred seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
907082 Nine hundred seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
907083 Nine hundred seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
907084 Nine hundred seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
907085 Nine hundred seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
907086 Nine hundred seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
907087 Nine hundred seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
907088 Nine hundred seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
907089 Nine hundred seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
907090 Nine hundred seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
907091 Nine hundred seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
907092 Nine hundred seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
907093 Nine hundred seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
907094 Nine hundred seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
907095 Nine hundred seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
907096 Nine hundred seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
907097 Nine hundred seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
907098 Nine hundred seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
907099 Nine hundred seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
907100 Nine hundred seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 907001 ถึง 907100 (Nine hundred seven thousand and one to Nine hundred seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000, 908001-908100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906901-907000, 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100