วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906901 ถึง 907000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906901 ถึง 907000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906901 ถึง 907000 (Nine hundred six thousand nine hundred and one to Nine hundred seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906901 Nine hundred six thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
906902 Nine hundred six thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
906903 Nine hundred six thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
906904 Nine hundred six thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
906905 Nine hundred six thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
906906 Nine hundred six thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
906907 Nine hundred six thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
906908 Nine hundred six thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
906909 Nine hundred six thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
906910 Nine hundred six thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
906911 Nine hundred six thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906912 Nine hundred six thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
906913 Nine hundred six thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
906914 Nine hundred six thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
906915 Nine hundred six thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
906916 Nine hundred six thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
906917 Nine hundred six thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906918 Nine hundred six thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
906919 Nine hundred six thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
906920 Nine hundred six thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
906921 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906922 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906923 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906924 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906925 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906926 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906927 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906928 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906929 Nine hundred six thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906930 Nine hundred six thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
906931 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906932 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906933 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906934 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906935 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906936 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906937 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906938 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906939 Nine hundred six thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906940 Nine hundred six thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
906941 Nine hundred six thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906942 Nine hundred six thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906943 Nine hundred six thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906944 Nine hundred six thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906945 Nine hundred six thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906946 Nine hundred six thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906947 Nine hundred six thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906948 Nine hundred six thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906949 Nine hundred six thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906950 Nine hundred six thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
906951 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906952 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906953 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906954 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906955 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906956 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906957 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906958 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906959 Nine hundred six thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906960 Nine hundred six thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
906961 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906962 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906963 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906964 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906965 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906966 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
906967 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906968 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906969 Nine hundred six thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906970 Nine hundred six thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906971 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906972 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906973 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906974 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906975 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906976 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906977 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906978 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906979 Nine hundred six thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906980 Nine hundred six thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
906981 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906982 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906983 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906984 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906985 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906986 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906987 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906988 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906989 Nine hundred six thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906990 Nine hundred six thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
906991 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906992 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906993 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906994 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906995 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906996 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906997 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906998 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906999 Nine hundred six thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
907000 Nine hundred seven thousandไนน์ ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เก้า​แสน​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906901 ถึง 907000 (Nine hundred six thousand nine hundred and one to Nine hundred seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800, 907801-907900, 907901-908000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906801-906900, 906701-906800, 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000