วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906701 ถึง 906800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906701 ถึง 906800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906701 ถึง 906800 (Nine hundred six thousand seven hundred and one to Nine hundred six thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906701 Nine hundred six thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
906702 Nine hundred six thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
906703 Nine hundred six thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
906704 Nine hundred six thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
906705 Nine hundred six thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
906706 Nine hundred six thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
906707 Nine hundred six thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
906708 Nine hundred six thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
906709 Nine hundred six thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
906710 Nine hundred six thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
906711 Nine hundred six thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906712 Nine hundred six thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
906713 Nine hundred six thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
906714 Nine hundred six thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
906715 Nine hundred six thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
906716 Nine hundred six thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
906717 Nine hundred six thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906718 Nine hundred six thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
906719 Nine hundred six thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
906720 Nine hundred six thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
906721 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906722 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906723 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906724 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906725 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906726 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906727 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906728 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906729 Nine hundred six thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906730 Nine hundred six thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
906731 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906732 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906733 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906734 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906735 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906736 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906737 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906738 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906739 Nine hundred six thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906740 Nine hundred six thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
906741 Nine hundred six thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906742 Nine hundred six thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906743 Nine hundred six thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906744 Nine hundred six thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906745 Nine hundred six thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906746 Nine hundred six thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906747 Nine hundred six thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906748 Nine hundred six thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906749 Nine hundred six thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906750 Nine hundred six thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
906751 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906752 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906753 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906754 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906755 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906756 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906757 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906758 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906759 Nine hundred six thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906760 Nine hundred six thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
906761 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906762 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906763 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906764 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906765 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906766 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
906767 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906768 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906769 Nine hundred six thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906770 Nine hundred six thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906771 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906772 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906773 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906774 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906775 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906776 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906777 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906778 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906779 Nine hundred six thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906780 Nine hundred six thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
906781 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906782 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906783 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906784 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906785 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906786 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906787 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906788 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906789 Nine hundred six thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906790 Nine hundred six thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
906791 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906792 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906793 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906794 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906795 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906796 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906797 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906798 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906799 Nine hundred six thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906800 Nine hundred six thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906701 ถึง 906800 (Nine hundred six thousand seven hundred and one to Nine hundred six thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700, 907701-907800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906601-906700, 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800