วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906601 ถึง 906700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906601 ถึง 906700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906601 ถึง 906700 (Nine hundred six thousand six hundred and one to Nine hundred six thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906601 Nine hundred six thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
906602 Nine hundred six thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สอง
906603 Nine hundred six thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม
906604 Nine hundred six thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่
906605 Nine hundred six thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า
906606 Nine hundred six thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก
906607 Nine hundred six thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
906608 Nine hundred six thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด
906609 Nine hundred six thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า
906610 Nine hundred six thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ
906611 Nine hundred six thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906612 Nine hundred six thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
906613 Nine hundred six thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
906614 Nine hundred six thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
906615 Nine hundred six thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
906616 Nine hundred six thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
906617 Nine hundred six thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906618 Nine hundred six thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
906619 Nine hundred six thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
906620 Nine hundred six thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
906621 Nine hundred six thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906622 Nine hundred six thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906623 Nine hundred six thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906624 Nine hundred six thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906625 Nine hundred six thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906626 Nine hundred six thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906627 Nine hundred six thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906628 Nine hundred six thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906629 Nine hundred six thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906630 Nine hundred six thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
906631 Nine hundred six thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906632 Nine hundred six thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906633 Nine hundred six thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906634 Nine hundred six thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906635 Nine hundred six thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906636 Nine hundred six thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906637 Nine hundred six thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906638 Nine hundred six thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906639 Nine hundred six thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906640 Nine hundred six thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
906641 Nine hundred six thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906642 Nine hundred six thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906643 Nine hundred six thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906644 Nine hundred six thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906645 Nine hundred six thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906646 Nine hundred six thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906647 Nine hundred six thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906648 Nine hundred six thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906649 Nine hundred six thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906650 Nine hundred six thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
906651 Nine hundred six thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906652 Nine hundred six thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906653 Nine hundred six thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906654 Nine hundred six thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906655 Nine hundred six thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906656 Nine hundred six thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906657 Nine hundred six thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906658 Nine hundred six thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906659 Nine hundred six thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906660 Nine hundred six thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
906661 Nine hundred six thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906662 Nine hundred six thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906663 Nine hundred six thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906664 Nine hundred six thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906665 Nine hundred six thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906666 Nine hundred six thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
906667 Nine hundred six thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906668 Nine hundred six thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906669 Nine hundred six thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906670 Nine hundred six thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906671 Nine hundred six thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906672 Nine hundred six thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906673 Nine hundred six thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906674 Nine hundred six thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906675 Nine hundred six thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906676 Nine hundred six thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906677 Nine hundred six thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906678 Nine hundred six thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906679 Nine hundred six thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906680 Nine hundred six thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
906681 Nine hundred six thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906682 Nine hundred six thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906683 Nine hundred six thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906684 Nine hundred six thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906685 Nine hundred six thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906686 Nine hundred six thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906687 Nine hundred six thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906688 Nine hundred six thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906689 Nine hundred six thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906690 Nine hundred six thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
906691 Nine hundred six thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906692 Nine hundred six thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906693 Nine hundred six thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906694 Nine hundred six thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906695 Nine hundred six thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906696 Nine hundred six thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906697 Nine hundred six thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906698 Nine hundred six thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906699 Nine hundred six thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906700 Nine hundred six thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906601 ถึง 906700 (Nine hundred six thousand six hundred and one to Nine hundred six thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600, 907601-907700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906501-906600, 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700