วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906501 ถึง 906600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906501 ถึง 906600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906501 ถึง 906600 (Nine hundred six thousand five hundred and one to Nine hundred six thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906501 Nine hundred six thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
906502 Nine hundred six thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
906503 Nine hundred six thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
906504 Nine hundred six thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
906505 Nine hundred six thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
906506 Nine hundred six thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
906507 Nine hundred six thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
906508 Nine hundred six thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
906509 Nine hundred six thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
906510 Nine hundred six thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
906511 Nine hundred six thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906512 Nine hundred six thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
906513 Nine hundred six thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
906514 Nine hundred six thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
906515 Nine hundred six thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
906516 Nine hundred six thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
906517 Nine hundred six thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906518 Nine hundred six thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
906519 Nine hundred six thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
906520 Nine hundred six thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
906521 Nine hundred six thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906522 Nine hundred six thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906523 Nine hundred six thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906524 Nine hundred six thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906525 Nine hundred six thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906526 Nine hundred six thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906527 Nine hundred six thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906528 Nine hundred six thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906529 Nine hundred six thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906530 Nine hundred six thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
906531 Nine hundred six thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906532 Nine hundred six thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906533 Nine hundred six thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906534 Nine hundred six thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906535 Nine hundred six thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906536 Nine hundred six thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906537 Nine hundred six thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906538 Nine hundred six thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906539 Nine hundred six thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906540 Nine hundred six thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
906541 Nine hundred six thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906542 Nine hundred six thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906543 Nine hundred six thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906544 Nine hundred six thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906545 Nine hundred six thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906546 Nine hundred six thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906547 Nine hundred six thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906548 Nine hundred six thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906549 Nine hundred six thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906550 Nine hundred six thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
906551 Nine hundred six thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906552 Nine hundred six thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906553 Nine hundred six thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906554 Nine hundred six thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906555 Nine hundred six thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906556 Nine hundred six thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906557 Nine hundred six thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906558 Nine hundred six thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906559 Nine hundred six thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906560 Nine hundred six thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
906561 Nine hundred six thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906562 Nine hundred six thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906563 Nine hundred six thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906564 Nine hundred six thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906565 Nine hundred six thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906566 Nine hundred six thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
906567 Nine hundred six thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906568 Nine hundred six thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906569 Nine hundred six thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906570 Nine hundred six thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906571 Nine hundred six thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906572 Nine hundred six thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906573 Nine hundred six thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906574 Nine hundred six thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906575 Nine hundred six thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906576 Nine hundred six thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906577 Nine hundred six thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906578 Nine hundred six thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906579 Nine hundred six thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906580 Nine hundred six thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
906581 Nine hundred six thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906582 Nine hundred six thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906583 Nine hundred six thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906584 Nine hundred six thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906585 Nine hundred six thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906586 Nine hundred six thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906587 Nine hundred six thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906588 Nine hundred six thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906589 Nine hundred six thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906590 Nine hundred six thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
906591 Nine hundred six thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906592 Nine hundred six thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906593 Nine hundred six thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906594 Nine hundred six thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906595 Nine hundred six thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906596 Nine hundred six thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906597 Nine hundred six thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906598 Nine hundred six thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906599 Nine hundred six thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906600 Nine hundred six thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906501 ถึง 906600 (Nine hundred six thousand five hundred and one to Nine hundred six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500, 907501-907600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906401-906500, 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600