วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906401 ถึง 906500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906401 ถึง 906500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906401 ถึง 906500 (Nine hundred six thousand four hundred and one to Nine hundred six thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906401 Nine hundred six thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
906402 Nine hundred six thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สอง
906403 Nine hundred six thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม
906404 Nine hundred six thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่
906405 Nine hundred six thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
906406 Nine hundred six thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก
906407 Nine hundred six thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
906408 Nine hundred six thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด
906409 Nine hundred six thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
906410 Nine hundred six thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
906411 Nine hundred six thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906412 Nine hundred six thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
906413 Nine hundred six thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
906414 Nine hundred six thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
906415 Nine hundred six thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
906416 Nine hundred six thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
906417 Nine hundred six thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906418 Nine hundred six thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
906419 Nine hundred six thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
906420 Nine hundred six thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
906421 Nine hundred six thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906422 Nine hundred six thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906423 Nine hundred six thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906424 Nine hundred six thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906425 Nine hundred six thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906426 Nine hundred six thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906427 Nine hundred six thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906428 Nine hundred six thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906429 Nine hundred six thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906430 Nine hundred six thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
906431 Nine hundred six thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906432 Nine hundred six thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906433 Nine hundred six thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906434 Nine hundred six thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906435 Nine hundred six thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906436 Nine hundred six thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906437 Nine hundred six thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906438 Nine hundred six thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906439 Nine hundred six thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906440 Nine hundred six thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
906441 Nine hundred six thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906442 Nine hundred six thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906443 Nine hundred six thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906444 Nine hundred six thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906445 Nine hundred six thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906446 Nine hundred six thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906447 Nine hundred six thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906448 Nine hundred six thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906449 Nine hundred six thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906450 Nine hundred six thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
906451 Nine hundred six thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906452 Nine hundred six thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906453 Nine hundred six thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906454 Nine hundred six thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906455 Nine hundred six thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906456 Nine hundred six thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906457 Nine hundred six thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906458 Nine hundred six thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906459 Nine hundred six thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906460 Nine hundred six thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
906461 Nine hundred six thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906462 Nine hundred six thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906463 Nine hundred six thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906464 Nine hundred six thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906465 Nine hundred six thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906466 Nine hundred six thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
906467 Nine hundred six thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906468 Nine hundred six thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906469 Nine hundred six thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906470 Nine hundred six thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906471 Nine hundred six thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906472 Nine hundred six thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906473 Nine hundred six thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906474 Nine hundred six thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906475 Nine hundred six thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906476 Nine hundred six thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906477 Nine hundred six thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906478 Nine hundred six thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906479 Nine hundred six thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906480 Nine hundred six thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
906481 Nine hundred six thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906482 Nine hundred six thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906483 Nine hundred six thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906484 Nine hundred six thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906485 Nine hundred six thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906486 Nine hundred six thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906487 Nine hundred six thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906488 Nine hundred six thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906489 Nine hundred six thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906490 Nine hundred six thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
906491 Nine hundred six thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906492 Nine hundred six thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906493 Nine hundred six thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906494 Nine hundred six thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906495 Nine hundred six thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906496 Nine hundred six thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906497 Nine hundred six thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906498 Nine hundred six thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906499 Nine hundred six thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906500 Nine hundred six thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906401 ถึง 906500 (Nine hundred six thousand four hundred and one to Nine hundred six thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400, 907401-907500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906301-906400, 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500