วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906301 ถึง 906400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906301 ถึง 906400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906301 ถึง 906400 (Nine hundred six thousand three hundred and one to Nine hundred six thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906301 Nine hundred six thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
906302 Nine hundred six thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
906303 Nine hundred six thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
906304 Nine hundred six thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
906305 Nine hundred six thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
906306 Nine hundred six thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
906307 Nine hundred six thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
906308 Nine hundred six thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
906309 Nine hundred six thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
906310 Nine hundred six thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
906311 Nine hundred six thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906312 Nine hundred six thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
906313 Nine hundred six thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
906314 Nine hundred six thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
906315 Nine hundred six thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
906316 Nine hundred six thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
906317 Nine hundred six thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906318 Nine hundred six thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
906319 Nine hundred six thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
906320 Nine hundred six thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
906321 Nine hundred six thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906322 Nine hundred six thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906323 Nine hundred six thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906324 Nine hundred six thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906325 Nine hundred six thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906326 Nine hundred six thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906327 Nine hundred six thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906328 Nine hundred six thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906329 Nine hundred six thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906330 Nine hundred six thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
906331 Nine hundred six thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906332 Nine hundred six thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906333 Nine hundred six thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906334 Nine hundred six thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906335 Nine hundred six thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906336 Nine hundred six thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906337 Nine hundred six thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906338 Nine hundred six thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906339 Nine hundred six thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906340 Nine hundred six thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
906341 Nine hundred six thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906342 Nine hundred six thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906343 Nine hundred six thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906344 Nine hundred six thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906345 Nine hundred six thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906346 Nine hundred six thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906347 Nine hundred six thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906348 Nine hundred six thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906349 Nine hundred six thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906350 Nine hundred six thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
906351 Nine hundred six thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906352 Nine hundred six thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906353 Nine hundred six thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906354 Nine hundred six thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906355 Nine hundred six thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906356 Nine hundred six thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906357 Nine hundred six thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906358 Nine hundred six thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906359 Nine hundred six thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906360 Nine hundred six thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
906361 Nine hundred six thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906362 Nine hundred six thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906363 Nine hundred six thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906364 Nine hundred six thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906365 Nine hundred six thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906366 Nine hundred six thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
906367 Nine hundred six thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906368 Nine hundred six thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906369 Nine hundred six thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906370 Nine hundred six thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906371 Nine hundred six thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906372 Nine hundred six thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906373 Nine hundred six thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906374 Nine hundred six thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906375 Nine hundred six thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906376 Nine hundred six thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906377 Nine hundred six thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906378 Nine hundred six thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906379 Nine hundred six thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906380 Nine hundred six thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
906381 Nine hundred six thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906382 Nine hundred six thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906383 Nine hundred six thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906384 Nine hundred six thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906385 Nine hundred six thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906386 Nine hundred six thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906387 Nine hundred six thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906388 Nine hundred six thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906389 Nine hundred six thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906390 Nine hundred six thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
906391 Nine hundred six thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906392 Nine hundred six thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906393 Nine hundred six thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906394 Nine hundred six thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906395 Nine hundred six thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906396 Nine hundred six thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906397 Nine hundred six thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906398 Nine hundred six thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906399 Nine hundred six thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906400 Nine hundred six thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906301 ถึง 906400 (Nine hundred six thousand three hundred and one to Nine hundred six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300, 907301-907400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906201-906300, 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400