วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906201 ถึง 906300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906201 ถึง 906300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906201 ถึง 906300 (Nine hundred six thousand two hundred and one to Nine hundred six thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906201 Nine hundred six thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
906202 Nine hundred six thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
906203 Nine hundred six thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
906204 Nine hundred six thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
906205 Nine hundred six thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
906206 Nine hundred six thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
906207 Nine hundred six thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
906208 Nine hundred six thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
906209 Nine hundred six thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
906210 Nine hundred six thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
906211 Nine hundred six thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906212 Nine hundred six thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
906213 Nine hundred six thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
906214 Nine hundred six thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
906215 Nine hundred six thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
906216 Nine hundred six thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
906217 Nine hundred six thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906218 Nine hundred six thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
906219 Nine hundred six thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
906220 Nine hundred six thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
906221 Nine hundred six thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906222 Nine hundred six thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906223 Nine hundred six thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906224 Nine hundred six thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906225 Nine hundred six thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906226 Nine hundred six thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906227 Nine hundred six thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906228 Nine hundred six thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906229 Nine hundred six thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906230 Nine hundred six thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
906231 Nine hundred six thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906232 Nine hundred six thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906233 Nine hundred six thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906234 Nine hundred six thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906235 Nine hundred six thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906236 Nine hundred six thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906237 Nine hundred six thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906238 Nine hundred six thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906239 Nine hundred six thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906240 Nine hundred six thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
906241 Nine hundred six thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906242 Nine hundred six thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906243 Nine hundred six thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906244 Nine hundred six thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906245 Nine hundred six thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906246 Nine hundred six thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906247 Nine hundred six thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906248 Nine hundred six thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906249 Nine hundred six thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906250 Nine hundred six thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
906251 Nine hundred six thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906252 Nine hundred six thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906253 Nine hundred six thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906254 Nine hundred six thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906255 Nine hundred six thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906256 Nine hundred six thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906257 Nine hundred six thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906258 Nine hundred six thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906259 Nine hundred six thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906260 Nine hundred six thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
906261 Nine hundred six thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906262 Nine hundred six thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906263 Nine hundred six thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906264 Nine hundred six thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906265 Nine hundred six thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906266 Nine hundred six thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
906267 Nine hundred six thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906268 Nine hundred six thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906269 Nine hundred six thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906270 Nine hundred six thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906271 Nine hundred six thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906272 Nine hundred six thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906273 Nine hundred six thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906274 Nine hundred six thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906275 Nine hundred six thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906276 Nine hundred six thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906277 Nine hundred six thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906278 Nine hundred six thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906279 Nine hundred six thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906280 Nine hundred six thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
906281 Nine hundred six thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906282 Nine hundred six thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906283 Nine hundred six thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906284 Nine hundred six thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906285 Nine hundred six thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906286 Nine hundred six thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906287 Nine hundred six thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906288 Nine hundred six thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906289 Nine hundred six thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906290 Nine hundred six thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
906291 Nine hundred six thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906292 Nine hundred six thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906293 Nine hundred six thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906294 Nine hundred six thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906295 Nine hundred six thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906296 Nine hundred six thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906297 Nine hundred six thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906298 Nine hundred six thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906299 Nine hundred six thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906300 Nine hundred six thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906201 ถึง 906300 (Nine hundred six thousand two hundred and one to Nine hundred six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200, 907201-907300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906101-906200, 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300