วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906101 ถึง 906200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906101 ถึง 906200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906101 ถึง 906200 (Nine hundred six thousand one hundred and one to Nine hundred six thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906101 Nine hundred six thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
906102 Nine hundred six thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
906103 Nine hundred six thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
906104 Nine hundred six thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
906105 Nine hundred six thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
906106 Nine hundred six thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
906107 Nine hundred six thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
906108 Nine hundred six thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
906109 Nine hundred six thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
906110 Nine hundred six thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
906111 Nine hundred six thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
906112 Nine hundred six thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
906113 Nine hundred six thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
906114 Nine hundred six thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
906115 Nine hundred six thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
906116 Nine hundred six thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
906117 Nine hundred six thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
906118 Nine hundred six thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
906119 Nine hundred six thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
906120 Nine hundred six thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
906121 Nine hundred six thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
906122 Nine hundred six thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
906123 Nine hundred six thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
906124 Nine hundred six thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
906125 Nine hundred six thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
906126 Nine hundred six thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
906127 Nine hundred six thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
906128 Nine hundred six thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
906129 Nine hundred six thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
906130 Nine hundred six thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
906131 Nine hundred six thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
906132 Nine hundred six thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
906133 Nine hundred six thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
906134 Nine hundred six thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
906135 Nine hundred six thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
906136 Nine hundred six thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
906137 Nine hundred six thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
906138 Nine hundred six thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
906139 Nine hundred six thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
906140 Nine hundred six thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
906141 Nine hundred six thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
906142 Nine hundred six thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
906143 Nine hundred six thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
906144 Nine hundred six thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
906145 Nine hundred six thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
906146 Nine hundred six thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
906147 Nine hundred six thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
906148 Nine hundred six thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
906149 Nine hundred six thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
906150 Nine hundred six thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
906151 Nine hundred six thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
906152 Nine hundred six thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
906153 Nine hundred six thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
906154 Nine hundred six thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
906155 Nine hundred six thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
906156 Nine hundred six thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
906157 Nine hundred six thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
906158 Nine hundred six thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
906159 Nine hundred six thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
906160 Nine hundred six thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
906161 Nine hundred six thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
906162 Nine hundred six thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
906163 Nine hundred six thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
906164 Nine hundred six thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
906165 Nine hundred six thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
906166 Nine hundred six thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
906167 Nine hundred six thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
906168 Nine hundred six thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
906169 Nine hundred six thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
906170 Nine hundred six thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
906171 Nine hundred six thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906172 Nine hundred six thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
906173 Nine hundred six thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
906174 Nine hundred six thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
906175 Nine hundred six thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
906176 Nine hundred six thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
906177 Nine hundred six thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906178 Nine hundred six thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
906179 Nine hundred six thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
906180 Nine hundred six thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
906181 Nine hundred six thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
906182 Nine hundred six thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
906183 Nine hundred six thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
906184 Nine hundred six thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
906185 Nine hundred six thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
906186 Nine hundred six thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
906187 Nine hundred six thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
906188 Nine hundred six thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
906189 Nine hundred six thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
906190 Nine hundred six thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
906191 Nine hundred six thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
906192 Nine hundred six thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
906193 Nine hundred six thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
906194 Nine hundred six thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
906195 Nine hundred six thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
906196 Nine hundred six thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
906197 Nine hundred six thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
906198 Nine hundred six thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
906199 Nine hundred six thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906200 Nine hundred six thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906101 ถึง 906200 (Nine hundred six thousand one hundred and one to Nine hundred six thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100, 907101-907200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 906001-906100, 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200