วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906001 ถึง 906100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 906001 ถึง 906100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906001 ถึง 906100 (Nine hundred six thousand and one to Nine hundred six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
906001 Nine hundred six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง
906002 Nine hundred six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สอง
906003 Nine hundred six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม
906004 Nine hundred six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่
906005 Nine hundred six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า
906006 Nine hundred six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก
906007 Nine hundred six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด
906008 Nine hundred six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด
906009 Nine hundred six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า
906010 Nine hundred six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ
906011 Nine hundred six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
906012 Nine hundred six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​สอง
906013 Nine hundred six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​สาม
906014 Nine hundred six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​สี่
906015 Nine hundred six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​ห้า
906016 Nine hundred six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​หก
906017 Nine hundred six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
906018 Nine hundred six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​แปด
906019 Nine hundred six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​พัน​สิบ​เก้า
906020 Nine hundred six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ
906021 Nine hundred six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
906022 Nine hundred six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
906023 Nine hundred six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
906024 Nine hundred six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
906025 Nine hundred six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
906026 Nine hundred six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
906027 Nine hundred six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
906028 Nine hundred six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
906029 Nine hundred six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
906030 Nine hundred six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ
906031 Nine hundred six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
906032 Nine hundred six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
906033 Nine hundred six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
906034 Nine hundred six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
906035 Nine hundred six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
906036 Nine hundred six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
906037 Nine hundred six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
906038 Nine hundred six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
906039 Nine hundred six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
906040 Nine hundred six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ
906041 Nine hundred six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
906042 Nine hundred six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
906043 Nine hundred six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
906044 Nine hundred six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
906045 Nine hundred six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
906046 Nine hundred six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
906047 Nine hundred six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
906048 Nine hundred six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
906049 Nine hundred six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
906050 Nine hundred six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ
906051 Nine hundred six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
906052 Nine hundred six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
906053 Nine hundred six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
906054 Nine hundred six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
906055 Nine hundred six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
906056 Nine hundred six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
906057 Nine hundred six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
906058 Nine hundred six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
906059 Nine hundred six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
906060 Nine hundred six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ
906061 Nine hundred six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
906062 Nine hundred six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
906063 Nine hundred six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
906064 Nine hundred six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
906065 Nine hundred six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
906066 Nine hundred six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​หก
906067 Nine hundred six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
906068 Nine hundred six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
906069 Nine hundred six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
906070 Nine hundred six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
906071 Nine hundred six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
906072 Nine hundred six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
906073 Nine hundred six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
906074 Nine hundred six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
906075 Nine hundred six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
906076 Nine hundred six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
906077 Nine hundred six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
906078 Nine hundred six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
906079 Nine hundred six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
906080 Nine hundred six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ
906081 Nine hundred six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
906082 Nine hundred six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
906083 Nine hundred six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
906084 Nine hundred six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
906085 Nine hundred six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
906086 Nine hundred six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
906087 Nine hundred six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
906088 Nine hundred six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
906089 Nine hundred six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
906090 Nine hundred six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ
906091 Nine hundred six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
906092 Nine hundred six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
906093 Nine hundred six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
906094 Nine hundred six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
906095 Nine hundred six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
906096 Nine hundred six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
906097 Nine hundred six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
906098 Nine hundred six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
906099 Nine hundred six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
906100 Nine hundred six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 906001 ถึง 906100 (Nine hundred six thousand and one to Nine hundred six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000, 907001-907100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905901-906000, 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100