วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905901 ถึง 906000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905901 ถึง 906000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905901 ถึง 906000 (Nine hundred five thousand nine hundred and one to Nine hundred six thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905901 Nine hundred five thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
905902 Nine hundred five thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
905903 Nine hundred five thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
905904 Nine hundred five thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
905905 Nine hundred five thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
905906 Nine hundred five thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
905907 Nine hundred five thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
905908 Nine hundred five thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
905909 Nine hundred five thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
905910 Nine hundred five thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
905911 Nine hundred five thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905912 Nine hundred five thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
905913 Nine hundred five thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
905914 Nine hundred five thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
905915 Nine hundred five thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
905916 Nine hundred five thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
905917 Nine hundred five thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905918 Nine hundred five thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
905919 Nine hundred five thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
905920 Nine hundred five thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
905921 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905922 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905923 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905924 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905925 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905926 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905927 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905928 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905929 Nine hundred five thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905930 Nine hundred five thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
905931 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905932 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905933 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905934 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905935 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905936 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905937 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905938 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905939 Nine hundred five thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905940 Nine hundred five thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
905941 Nine hundred five thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905942 Nine hundred five thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905943 Nine hundred five thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905944 Nine hundred five thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905945 Nine hundred five thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905946 Nine hundred five thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905947 Nine hundred five thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905948 Nine hundred five thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905949 Nine hundred five thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905950 Nine hundred five thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
905951 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905952 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905953 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905954 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905955 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905956 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905957 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905958 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905959 Nine hundred five thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905960 Nine hundred five thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
905961 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905962 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905963 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905964 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905965 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905966 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
905967 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905968 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905969 Nine hundred five thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905970 Nine hundred five thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905971 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905972 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905973 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905974 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905975 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905976 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905977 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905978 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905979 Nine hundred five thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905980 Nine hundred five thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
905981 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905982 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905983 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905984 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905985 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905986 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905987 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905988 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905989 Nine hundred five thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905990 Nine hundred five thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
905991 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905992 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905993 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905994 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905995 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905996 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905997 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905998 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905999 Nine hundred five thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
906000 Nine hundred six thousandไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​หก​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905901 ถึง 906000 (Nine hundred five thousand nine hundred and one to Nine hundred six thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900, 906901-907000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905801-905900, 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000