วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905801 ถึง 905900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905801 ถึง 905900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905801 ถึง 905900 (Nine hundred five thousand eight hundred and one to Nine hundred five thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905801 Nine hundred five thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
905802 Nine hundred five thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
905803 Nine hundred five thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
905804 Nine hundred five thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
905805 Nine hundred five thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
905806 Nine hundred five thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
905807 Nine hundred five thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
905808 Nine hundred five thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
905809 Nine hundred five thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
905810 Nine hundred five thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
905811 Nine hundred five thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905812 Nine hundred five thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
905813 Nine hundred five thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
905814 Nine hundred five thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
905815 Nine hundred five thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
905816 Nine hundred five thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
905817 Nine hundred five thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905818 Nine hundred five thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
905819 Nine hundred five thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
905820 Nine hundred five thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
905821 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905822 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905823 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905824 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905825 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905826 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905827 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905828 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905829 Nine hundred five thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905830 Nine hundred five thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
905831 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905832 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905833 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905834 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905835 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905836 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905837 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905838 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905839 Nine hundred five thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905840 Nine hundred five thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
905841 Nine hundred five thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905842 Nine hundred five thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905843 Nine hundred five thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905844 Nine hundred five thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905845 Nine hundred five thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905846 Nine hundred five thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905847 Nine hundred five thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905848 Nine hundred five thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905849 Nine hundred five thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905850 Nine hundred five thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
905851 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905852 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905853 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905854 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905855 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905856 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905857 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905858 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905859 Nine hundred five thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905860 Nine hundred five thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
905861 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905862 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905863 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905864 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905865 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905866 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
905867 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905868 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905869 Nine hundred five thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905870 Nine hundred five thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905871 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905872 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905873 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905874 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905875 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905876 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905877 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905878 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905879 Nine hundred five thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905880 Nine hundred five thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
905881 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905882 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905883 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905884 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905885 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905886 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905887 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905888 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905889 Nine hundred five thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905890 Nine hundred five thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
905891 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905892 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905893 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905894 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905895 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905896 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905897 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905898 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905899 Nine hundred five thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905900 Nine hundred five thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905801 ถึง 905900 (Nine hundred five thousand eight hundred and one to Nine hundred five thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800, 906801-906900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905701-905800, 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900