วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905701 ถึง 905800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905701 ถึง 905800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905701 ถึง 905800 (Nine hundred five thousand seven hundred and one to Nine hundred five thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905701 Nine hundred five thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
905702 Nine hundred five thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
905703 Nine hundred five thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
905704 Nine hundred five thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
905705 Nine hundred five thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
905706 Nine hundred five thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
905707 Nine hundred five thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
905708 Nine hundred five thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
905709 Nine hundred five thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
905710 Nine hundred five thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
905711 Nine hundred five thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905712 Nine hundred five thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
905713 Nine hundred five thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
905714 Nine hundred five thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
905715 Nine hundred five thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
905716 Nine hundred five thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
905717 Nine hundred five thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905718 Nine hundred five thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
905719 Nine hundred five thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
905720 Nine hundred five thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
905721 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905722 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905723 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905724 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905725 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905726 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905727 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905728 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905729 Nine hundred five thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905730 Nine hundred five thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
905731 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905732 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905733 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905734 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905735 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905736 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905737 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905738 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905739 Nine hundred five thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905740 Nine hundred five thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
905741 Nine hundred five thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905742 Nine hundred five thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905743 Nine hundred five thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905744 Nine hundred five thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905745 Nine hundred five thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905746 Nine hundred five thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905747 Nine hundred five thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905748 Nine hundred five thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905749 Nine hundred five thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905750 Nine hundred five thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
905751 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905752 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905753 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905754 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905755 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905756 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905757 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905758 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905759 Nine hundred five thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905760 Nine hundred five thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
905761 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905762 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905763 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905764 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905765 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905766 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
905767 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905768 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905769 Nine hundred five thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905770 Nine hundred five thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905771 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905772 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905773 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905774 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905775 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905776 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905777 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905778 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905779 Nine hundred five thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905780 Nine hundred five thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
905781 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905782 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905783 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905784 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905785 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905786 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905787 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905788 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905789 Nine hundred five thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905790 Nine hundred five thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
905791 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905792 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905793 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905794 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905795 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905796 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905797 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905798 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905799 Nine hundred five thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905800 Nine hundred five thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905701 ถึง 905800 (Nine hundred five thousand seven hundred and one to Nine hundred five thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700, 906701-906800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905601-905700, 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800