วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905601 ถึง 905700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905601 ถึง 905700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905601 ถึง 905700 (Nine hundred five thousand six hundred and one to Nine hundred five thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905601 Nine hundred five thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
905602 Nine hundred five thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
905603 Nine hundred five thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
905604 Nine hundred five thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
905605 Nine hundred five thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
905606 Nine hundred five thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก
905607 Nine hundred five thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
905608 Nine hundred five thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
905609 Nine hundred five thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
905610 Nine hundred five thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
905611 Nine hundred five thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905612 Nine hundred five thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
905613 Nine hundred five thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
905614 Nine hundred five thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
905615 Nine hundred five thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
905616 Nine hundred five thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
905617 Nine hundred five thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905618 Nine hundred five thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
905619 Nine hundred five thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
905620 Nine hundred five thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
905621 Nine hundred five thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905622 Nine hundred five thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905623 Nine hundred five thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905624 Nine hundred five thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905625 Nine hundred five thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905626 Nine hundred five thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905627 Nine hundred five thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905628 Nine hundred five thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905629 Nine hundred five thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905630 Nine hundred five thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
905631 Nine hundred five thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905632 Nine hundred five thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905633 Nine hundred five thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905634 Nine hundred five thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905635 Nine hundred five thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905636 Nine hundred five thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905637 Nine hundred five thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905638 Nine hundred five thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905639 Nine hundred five thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905640 Nine hundred five thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
905641 Nine hundred five thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905642 Nine hundred five thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905643 Nine hundred five thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905644 Nine hundred five thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905645 Nine hundred five thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905646 Nine hundred five thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905647 Nine hundred five thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905648 Nine hundred five thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905649 Nine hundred five thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905650 Nine hundred five thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
905651 Nine hundred five thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905652 Nine hundred five thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905653 Nine hundred five thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905654 Nine hundred five thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905655 Nine hundred five thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905656 Nine hundred five thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905657 Nine hundred five thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905658 Nine hundred five thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905659 Nine hundred five thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905660 Nine hundred five thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
905661 Nine hundred five thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905662 Nine hundred five thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905663 Nine hundred five thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905664 Nine hundred five thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905665 Nine hundred five thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905666 Nine hundred five thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
905667 Nine hundred five thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905668 Nine hundred five thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905669 Nine hundred five thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905670 Nine hundred five thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905671 Nine hundred five thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905672 Nine hundred five thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905673 Nine hundred five thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905674 Nine hundred five thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905675 Nine hundred five thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905676 Nine hundred five thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905677 Nine hundred five thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905678 Nine hundred five thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905679 Nine hundred five thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905680 Nine hundred five thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
905681 Nine hundred five thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905682 Nine hundred five thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905683 Nine hundred five thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905684 Nine hundred five thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905685 Nine hundred five thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905686 Nine hundred five thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905687 Nine hundred five thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905688 Nine hundred five thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905689 Nine hundred five thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905690 Nine hundred five thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
905691 Nine hundred five thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905692 Nine hundred five thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905693 Nine hundred five thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905694 Nine hundred five thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905695 Nine hundred five thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905696 Nine hundred five thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905697 Nine hundred five thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905698 Nine hundred five thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905699 Nine hundred five thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905700 Nine hundred five thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905601 ถึง 905700 (Nine hundred five thousand six hundred and one to Nine hundred five thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600, 906601-906700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905501-905600, 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700