วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905501 ถึง 905600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905501 ถึง 905600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905501 ถึง 905600 (Nine hundred five thousand five hundred and one to Nine hundred five thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905501 Nine hundred five thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
905502 Nine hundred five thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
905503 Nine hundred five thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
905504 Nine hundred five thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
905505 Nine hundred five thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
905506 Nine hundred five thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
905507 Nine hundred five thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
905508 Nine hundred five thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
905509 Nine hundred five thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
905510 Nine hundred five thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
905511 Nine hundred five thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905512 Nine hundred five thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
905513 Nine hundred five thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
905514 Nine hundred five thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
905515 Nine hundred five thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
905516 Nine hundred five thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
905517 Nine hundred five thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905518 Nine hundred five thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
905519 Nine hundred five thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
905520 Nine hundred five thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
905521 Nine hundred five thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905522 Nine hundred five thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905523 Nine hundred five thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905524 Nine hundred five thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905525 Nine hundred five thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905526 Nine hundred five thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905527 Nine hundred five thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905528 Nine hundred five thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905529 Nine hundred five thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905530 Nine hundred five thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
905531 Nine hundred five thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905532 Nine hundred five thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905533 Nine hundred five thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905534 Nine hundred five thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905535 Nine hundred five thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905536 Nine hundred five thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905537 Nine hundred five thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905538 Nine hundred five thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905539 Nine hundred five thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905540 Nine hundred five thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
905541 Nine hundred five thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905542 Nine hundred five thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905543 Nine hundred five thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905544 Nine hundred five thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905545 Nine hundred five thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905546 Nine hundred five thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905547 Nine hundred five thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905548 Nine hundred five thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905549 Nine hundred five thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905550 Nine hundred five thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
905551 Nine hundred five thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905552 Nine hundred five thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905553 Nine hundred five thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905554 Nine hundred five thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905555 Nine hundred five thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905556 Nine hundred five thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905557 Nine hundred five thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905558 Nine hundred five thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905559 Nine hundred five thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905560 Nine hundred five thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
905561 Nine hundred five thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905562 Nine hundred five thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905563 Nine hundred five thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905564 Nine hundred five thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905565 Nine hundred five thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905566 Nine hundred five thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
905567 Nine hundred five thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905568 Nine hundred five thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905569 Nine hundred five thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905570 Nine hundred five thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905571 Nine hundred five thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905572 Nine hundred five thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905573 Nine hundred five thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905574 Nine hundred five thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905575 Nine hundred five thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905576 Nine hundred five thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905577 Nine hundred five thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905578 Nine hundred five thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905579 Nine hundred five thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905580 Nine hundred five thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
905581 Nine hundred five thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905582 Nine hundred five thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905583 Nine hundred five thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905584 Nine hundred five thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905585 Nine hundred five thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905586 Nine hundred five thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905587 Nine hundred five thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905588 Nine hundred five thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905589 Nine hundred five thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905590 Nine hundred five thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
905591 Nine hundred five thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905592 Nine hundred five thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905593 Nine hundred five thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905594 Nine hundred five thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905595 Nine hundred five thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905596 Nine hundred five thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905597 Nine hundred five thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905598 Nine hundred five thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905599 Nine hundred five thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905600 Nine hundred five thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905501 ถึง 905600 (Nine hundred five thousand five hundred and one to Nine hundred five thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500, 906501-906600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905401-905500, 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600