วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905401 ถึง 905500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905401 ถึง 905500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905401 ถึง 905500 (Nine hundred five thousand four hundred and one to Nine hundred five thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905401 Nine hundred five thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
905402 Nine hundred five thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
905403 Nine hundred five thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
905404 Nine hundred five thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
905405 Nine hundred five thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
905406 Nine hundred five thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
905407 Nine hundred five thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
905408 Nine hundred five thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
905409 Nine hundred five thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
905410 Nine hundred five thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
905411 Nine hundred five thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905412 Nine hundred five thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
905413 Nine hundred five thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
905414 Nine hundred five thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
905415 Nine hundred five thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
905416 Nine hundred five thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
905417 Nine hundred five thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905418 Nine hundred five thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
905419 Nine hundred five thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
905420 Nine hundred five thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
905421 Nine hundred five thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905422 Nine hundred five thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905423 Nine hundred five thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905424 Nine hundred five thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905425 Nine hundred five thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905426 Nine hundred five thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905427 Nine hundred five thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905428 Nine hundred five thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905429 Nine hundred five thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905430 Nine hundred five thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
905431 Nine hundred five thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905432 Nine hundred five thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905433 Nine hundred five thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905434 Nine hundred five thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905435 Nine hundred five thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905436 Nine hundred five thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905437 Nine hundred five thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905438 Nine hundred five thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905439 Nine hundred five thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905440 Nine hundred five thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
905441 Nine hundred five thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905442 Nine hundred five thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905443 Nine hundred five thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905444 Nine hundred five thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905445 Nine hundred five thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905446 Nine hundred five thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905447 Nine hundred five thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905448 Nine hundred five thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905449 Nine hundred five thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905450 Nine hundred five thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
905451 Nine hundred five thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905452 Nine hundred five thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905453 Nine hundred five thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905454 Nine hundred five thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905455 Nine hundred five thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905456 Nine hundred five thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905457 Nine hundred five thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905458 Nine hundred five thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905459 Nine hundred five thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905460 Nine hundred five thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
905461 Nine hundred five thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905462 Nine hundred five thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905463 Nine hundred five thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905464 Nine hundred five thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905465 Nine hundred five thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905466 Nine hundred five thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
905467 Nine hundred five thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905468 Nine hundred five thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905469 Nine hundred five thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905470 Nine hundred five thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905471 Nine hundred five thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905472 Nine hundred five thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905473 Nine hundred five thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905474 Nine hundred five thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905475 Nine hundred five thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905476 Nine hundred five thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905477 Nine hundred five thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905478 Nine hundred five thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905479 Nine hundred five thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905480 Nine hundred five thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
905481 Nine hundred five thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905482 Nine hundred five thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905483 Nine hundred five thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905484 Nine hundred five thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905485 Nine hundred five thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905486 Nine hundred five thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905487 Nine hundred five thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905488 Nine hundred five thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905489 Nine hundred five thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905490 Nine hundred five thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
905491 Nine hundred five thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905492 Nine hundred five thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905493 Nine hundred five thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905494 Nine hundred five thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905495 Nine hundred five thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905496 Nine hundred five thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905497 Nine hundred five thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905498 Nine hundred five thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905499 Nine hundred five thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905500 Nine hundred five thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905401 ถึง 905500 (Nine hundred five thousand four hundred and one to Nine hundred five thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400, 906401-906500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905301-905400, 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500