วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905301 ถึง 905400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905301 ถึง 905400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905301 ถึง 905400 (Nine hundred five thousand three hundred and one to Nine hundred five thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905301 Nine hundred five thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
905302 Nine hundred five thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
905303 Nine hundred five thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
905304 Nine hundred five thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
905305 Nine hundred five thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
905306 Nine hundred five thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
905307 Nine hundred five thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
905308 Nine hundred five thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
905309 Nine hundred five thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
905310 Nine hundred five thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
905311 Nine hundred five thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905312 Nine hundred five thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
905313 Nine hundred five thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
905314 Nine hundred five thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
905315 Nine hundred five thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
905316 Nine hundred five thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
905317 Nine hundred five thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905318 Nine hundred five thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
905319 Nine hundred five thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
905320 Nine hundred five thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
905321 Nine hundred five thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905322 Nine hundred five thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905323 Nine hundred five thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905324 Nine hundred five thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905325 Nine hundred five thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905326 Nine hundred five thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905327 Nine hundred five thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905328 Nine hundred five thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905329 Nine hundred five thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905330 Nine hundred five thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
905331 Nine hundred five thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905332 Nine hundred five thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905333 Nine hundred five thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905334 Nine hundred five thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905335 Nine hundred five thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905336 Nine hundred five thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905337 Nine hundred five thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905338 Nine hundred five thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905339 Nine hundred five thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905340 Nine hundred five thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
905341 Nine hundred five thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905342 Nine hundred five thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905343 Nine hundred five thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905344 Nine hundred five thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905345 Nine hundred five thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905346 Nine hundred five thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905347 Nine hundred five thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905348 Nine hundred five thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905349 Nine hundred five thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905350 Nine hundred five thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
905351 Nine hundred five thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905352 Nine hundred five thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905353 Nine hundred five thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905354 Nine hundred five thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905355 Nine hundred five thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905356 Nine hundred five thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905357 Nine hundred five thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905358 Nine hundred five thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905359 Nine hundred five thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905360 Nine hundred five thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
905361 Nine hundred five thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905362 Nine hundred five thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905363 Nine hundred five thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905364 Nine hundred five thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905365 Nine hundred five thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905366 Nine hundred five thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
905367 Nine hundred five thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905368 Nine hundred five thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905369 Nine hundred five thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905370 Nine hundred five thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905371 Nine hundred five thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905372 Nine hundred five thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905373 Nine hundred five thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905374 Nine hundred five thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905375 Nine hundred five thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905376 Nine hundred five thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905377 Nine hundred five thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905378 Nine hundred five thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905379 Nine hundred five thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905380 Nine hundred five thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
905381 Nine hundred five thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905382 Nine hundred five thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905383 Nine hundred five thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905384 Nine hundred five thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905385 Nine hundred five thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905386 Nine hundred five thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905387 Nine hundred five thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905388 Nine hundred five thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905389 Nine hundred five thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905390 Nine hundred five thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
905391 Nine hundred five thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905392 Nine hundred five thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905393 Nine hundred five thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905394 Nine hundred five thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905395 Nine hundred five thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905396 Nine hundred five thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905397 Nine hundred five thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905398 Nine hundred five thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905399 Nine hundred five thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905400 Nine hundred five thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905301 ถึง 905400 (Nine hundred five thousand three hundred and one to Nine hundred five thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300, 906301-906400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905201-905300, 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400