วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905201 ถึง 905300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905201 ถึง 905300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905201 ถึง 905300 (Nine hundred five thousand two hundred and one to Nine hundred five thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905201 Nine hundred five thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
905202 Nine hundred five thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
905203 Nine hundred five thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
905204 Nine hundred five thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
905205 Nine hundred five thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
905206 Nine hundred five thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
905207 Nine hundred five thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
905208 Nine hundred five thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
905209 Nine hundred five thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
905210 Nine hundred five thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
905211 Nine hundred five thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905212 Nine hundred five thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
905213 Nine hundred five thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
905214 Nine hundred five thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
905215 Nine hundred five thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
905216 Nine hundred five thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
905217 Nine hundred five thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905218 Nine hundred five thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
905219 Nine hundred five thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
905220 Nine hundred five thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
905221 Nine hundred five thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905222 Nine hundred five thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905223 Nine hundred five thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905224 Nine hundred five thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905225 Nine hundred five thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905226 Nine hundred five thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905227 Nine hundred five thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905228 Nine hundred five thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905229 Nine hundred five thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905230 Nine hundred five thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
905231 Nine hundred five thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905232 Nine hundred five thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905233 Nine hundred five thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905234 Nine hundred five thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905235 Nine hundred five thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905236 Nine hundred five thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905237 Nine hundred five thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905238 Nine hundred five thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905239 Nine hundred five thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905240 Nine hundred five thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
905241 Nine hundred five thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905242 Nine hundred five thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905243 Nine hundred five thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905244 Nine hundred five thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905245 Nine hundred five thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905246 Nine hundred five thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905247 Nine hundred five thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905248 Nine hundred five thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905249 Nine hundred five thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905250 Nine hundred five thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
905251 Nine hundred five thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905252 Nine hundred five thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905253 Nine hundred five thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905254 Nine hundred five thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905255 Nine hundred five thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905256 Nine hundred five thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905257 Nine hundred five thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905258 Nine hundred five thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905259 Nine hundred five thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905260 Nine hundred five thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
905261 Nine hundred five thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905262 Nine hundred five thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905263 Nine hundred five thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905264 Nine hundred five thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905265 Nine hundred five thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905266 Nine hundred five thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
905267 Nine hundred five thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905268 Nine hundred five thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905269 Nine hundred five thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905270 Nine hundred five thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905271 Nine hundred five thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905272 Nine hundred five thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905273 Nine hundred five thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905274 Nine hundred five thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905275 Nine hundred five thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905276 Nine hundred five thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905277 Nine hundred five thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905278 Nine hundred five thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905279 Nine hundred five thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905280 Nine hundred five thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
905281 Nine hundred five thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905282 Nine hundred five thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905283 Nine hundred five thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905284 Nine hundred five thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905285 Nine hundred five thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905286 Nine hundred five thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905287 Nine hundred five thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905288 Nine hundred five thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905289 Nine hundred five thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905290 Nine hundred five thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
905291 Nine hundred five thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905292 Nine hundred five thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905293 Nine hundred five thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905294 Nine hundred five thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905295 Nine hundred five thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905296 Nine hundred five thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905297 Nine hundred five thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905298 Nine hundred five thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905299 Nine hundred five thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905300 Nine hundred five thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905201 ถึง 905300 (Nine hundred five thousand two hundred and one to Nine hundred five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200, 906201-906300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905101-905200, 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300