วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905101 ถึง 905200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905101 ถึง 905200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905101 ถึง 905200 (Nine hundred five thousand one hundred and one to Nine hundred five thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905101 Nine hundred five thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
905102 Nine hundred five thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
905103 Nine hundred five thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
905104 Nine hundred five thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
905105 Nine hundred five thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
905106 Nine hundred five thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
905107 Nine hundred five thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
905108 Nine hundred five thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
905109 Nine hundred five thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
905110 Nine hundred five thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
905111 Nine hundred five thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
905112 Nine hundred five thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
905113 Nine hundred five thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
905114 Nine hundred five thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
905115 Nine hundred five thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
905116 Nine hundred five thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
905117 Nine hundred five thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
905118 Nine hundred five thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
905119 Nine hundred five thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
905120 Nine hundred five thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
905121 Nine hundred five thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
905122 Nine hundred five thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
905123 Nine hundred five thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
905124 Nine hundred five thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
905125 Nine hundred five thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
905126 Nine hundred five thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
905127 Nine hundred five thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
905128 Nine hundred five thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
905129 Nine hundred five thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
905130 Nine hundred five thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
905131 Nine hundred five thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
905132 Nine hundred five thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
905133 Nine hundred five thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
905134 Nine hundred five thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
905135 Nine hundred five thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
905136 Nine hundred five thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
905137 Nine hundred five thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
905138 Nine hundred five thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
905139 Nine hundred five thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
905140 Nine hundred five thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
905141 Nine hundred five thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
905142 Nine hundred five thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
905143 Nine hundred five thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
905144 Nine hundred five thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
905145 Nine hundred five thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
905146 Nine hundred five thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
905147 Nine hundred five thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
905148 Nine hundred five thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
905149 Nine hundred five thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
905150 Nine hundred five thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
905151 Nine hundred five thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
905152 Nine hundred five thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
905153 Nine hundred five thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
905154 Nine hundred five thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
905155 Nine hundred five thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
905156 Nine hundred five thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
905157 Nine hundred five thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
905158 Nine hundred five thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
905159 Nine hundred five thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
905160 Nine hundred five thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
905161 Nine hundred five thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
905162 Nine hundred five thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
905163 Nine hundred five thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
905164 Nine hundred five thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
905165 Nine hundred five thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
905166 Nine hundred five thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
905167 Nine hundred five thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
905168 Nine hundred five thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
905169 Nine hundred five thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
905170 Nine hundred five thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
905171 Nine hundred five thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905172 Nine hundred five thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
905173 Nine hundred five thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
905174 Nine hundred five thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
905175 Nine hundred five thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
905176 Nine hundred five thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
905177 Nine hundred five thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905178 Nine hundred five thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
905179 Nine hundred five thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
905180 Nine hundred five thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
905181 Nine hundred five thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
905182 Nine hundred five thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
905183 Nine hundred five thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
905184 Nine hundred five thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
905185 Nine hundred five thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
905186 Nine hundred five thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
905187 Nine hundred five thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
905188 Nine hundred five thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
905189 Nine hundred five thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
905190 Nine hundred five thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
905191 Nine hundred five thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
905192 Nine hundred five thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
905193 Nine hundred five thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
905194 Nine hundred five thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
905195 Nine hundred five thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
905196 Nine hundred five thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
905197 Nine hundred five thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
905198 Nine hundred five thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
905199 Nine hundred five thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905200 Nine hundred five thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905101 ถึง 905200 (Nine hundred five thousand one hundred and one to Nine hundred five thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100, 906101-906200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 905001-905100, 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200