วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905001 ถึง 905100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 905001 ถึง 905100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905001 ถึง 905100 (Nine hundred five thousand and one to Nine hundred five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
905001 Nine hundred five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง
905002 Nine hundred five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สอง
905003 Nine hundred five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม
905004 Nine hundred five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่
905005 Nine hundred five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า
905006 Nine hundred five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก
905007 Nine hundred five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด
905008 Nine hundred five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด
905009 Nine hundred five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า
905010 Nine hundred five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ
905011 Nine hundred five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
905012 Nine hundred five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​สอง
905013 Nine hundred five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​สาม
905014 Nine hundred five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​สี่
905015 Nine hundred five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
905016 Nine hundred five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​หก
905017 Nine hundred five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
905018 Nine hundred five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​แปด
905019 Nine hundred five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
905020 Nine hundred five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
905021 Nine hundred five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
905022 Nine hundred five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
905023 Nine hundred five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
905024 Nine hundred five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
905025 Nine hundred five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
905026 Nine hundred five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
905027 Nine hundred five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
905028 Nine hundred five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
905029 Nine hundred five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
905030 Nine hundred five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ
905031 Nine hundred five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
905032 Nine hundred five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
905033 Nine hundred five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
905034 Nine hundred five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
905035 Nine hundred five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
905036 Nine hundred five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
905037 Nine hundred five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
905038 Nine hundred five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
905039 Nine hundred five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
905040 Nine hundred five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ
905041 Nine hundred five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
905042 Nine hundred five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
905043 Nine hundred five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
905044 Nine hundred five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
905045 Nine hundred five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
905046 Nine hundred five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
905047 Nine hundred five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
905048 Nine hundred five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
905049 Nine hundred five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
905050 Nine hundred five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
905051 Nine hundred five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
905052 Nine hundred five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
905053 Nine hundred five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
905054 Nine hundred five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
905055 Nine hundred five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
905056 Nine hundred five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
905057 Nine hundred five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
905058 Nine hundred five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
905059 Nine hundred five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
905060 Nine hundred five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ
905061 Nine hundred five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
905062 Nine hundred five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
905063 Nine hundred five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
905064 Nine hundred five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
905065 Nine hundred five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
905066 Nine hundred five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
905067 Nine hundred five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
905068 Nine hundred five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
905069 Nine hundred five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
905070 Nine hundred five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
905071 Nine hundred five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
905072 Nine hundred five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
905073 Nine hundred five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
905074 Nine hundred five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
905075 Nine hundred five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
905076 Nine hundred five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
905077 Nine hundred five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
905078 Nine hundred five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
905079 Nine hundred five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
905080 Nine hundred five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ
905081 Nine hundred five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
905082 Nine hundred five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
905083 Nine hundred five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
905084 Nine hundred five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
905085 Nine hundred five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
905086 Nine hundred five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
905087 Nine hundred five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
905088 Nine hundred five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
905089 Nine hundred five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
905090 Nine hundred five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
905091 Nine hundred five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
905092 Nine hundred five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
905093 Nine hundred five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
905094 Nine hundred five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
905095 Nine hundred five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
905096 Nine hundred five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
905097 Nine hundred five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
905098 Nine hundred five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
905099 Nine hundred five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
905100 Nine hundred five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 905001 ถึง 905100 (Nine hundred five thousand and one to Nine hundred five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000, 906001-906100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904901-905000, 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100