วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904901 ถึง 905000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904901 ถึง 905000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904901 ถึง 905000 (Nine hundred four thousand nine hundred and one to Nine hundred five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904901 Nine hundred four thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
904902 Nine hundred four thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
904903 Nine hundred four thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
904904 Nine hundred four thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
904905 Nine hundred four thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
904906 Nine hundred four thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
904907 Nine hundred four thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
904908 Nine hundred four thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
904909 Nine hundred four thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
904910 Nine hundred four thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
904911 Nine hundred four thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904912 Nine hundred four thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
904913 Nine hundred four thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
904914 Nine hundred four thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
904915 Nine hundred four thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
904916 Nine hundred four thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
904917 Nine hundred four thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904918 Nine hundred four thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
904919 Nine hundred four thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
904920 Nine hundred four thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
904921 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904922 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904923 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904924 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904925 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904926 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904927 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904928 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904929 Nine hundred four thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904930 Nine hundred four thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
904931 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904932 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904933 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904934 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904935 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904936 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904937 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904938 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904939 Nine hundred four thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904940 Nine hundred four thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
904941 Nine hundred four thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904942 Nine hundred four thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904943 Nine hundred four thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904944 Nine hundred four thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904945 Nine hundred four thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904946 Nine hundred four thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904947 Nine hundred four thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904948 Nine hundred four thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904949 Nine hundred four thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904950 Nine hundred four thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
904951 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904952 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904953 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904954 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904955 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904956 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904957 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904958 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904959 Nine hundred four thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904960 Nine hundred four thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
904961 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904962 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904963 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904964 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904965 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904966 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
904967 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904968 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904969 Nine hundred four thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904970 Nine hundred four thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904971 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904972 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904973 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904974 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904975 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904976 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904977 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904978 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904979 Nine hundred four thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904980 Nine hundred four thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
904981 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904982 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904983 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904984 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904985 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904986 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904987 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904988 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904989 Nine hundred four thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904990 Nine hundred four thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
904991 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904992 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904993 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904994 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904995 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904996 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904997 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904998 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904999 Nine hundred four thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
905000 Nine hundred five thousandไนน์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904901 ถึง 905000 (Nine hundred four thousand nine hundred and one to Nine hundred five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900, 905901-906000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904801-904900, 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000