วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904801 ถึง 904900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904801 ถึง 904900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904801 ถึง 904900 (Nine hundred four thousand eight hundred and one to Nine hundred four thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904801 Nine hundred four thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
904802 Nine hundred four thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
904803 Nine hundred four thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
904804 Nine hundred four thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
904805 Nine hundred four thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
904806 Nine hundred four thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
904807 Nine hundred four thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
904808 Nine hundred four thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
904809 Nine hundred four thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
904810 Nine hundred four thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
904811 Nine hundred four thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904812 Nine hundred four thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
904813 Nine hundred four thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
904814 Nine hundred four thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
904815 Nine hundred four thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
904816 Nine hundred four thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
904817 Nine hundred four thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904818 Nine hundred four thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
904819 Nine hundred four thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
904820 Nine hundred four thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
904821 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904822 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904823 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904824 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904825 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904826 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904827 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904828 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904829 Nine hundred four thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904830 Nine hundred four thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
904831 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904832 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904833 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904834 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904835 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904836 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904837 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904838 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904839 Nine hundred four thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904840 Nine hundred four thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
904841 Nine hundred four thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904842 Nine hundred four thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904843 Nine hundred four thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904844 Nine hundred four thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904845 Nine hundred four thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904846 Nine hundred four thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904847 Nine hundred four thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904848 Nine hundred four thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904849 Nine hundred four thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904850 Nine hundred four thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
904851 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904852 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904853 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904854 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904855 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904856 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904857 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904858 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904859 Nine hundred four thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904860 Nine hundred four thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
904861 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904862 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904863 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904864 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904865 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904866 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
904867 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904868 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904869 Nine hundred four thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904870 Nine hundred four thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904871 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904872 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904873 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904874 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904875 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904876 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904877 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904878 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904879 Nine hundred four thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904880 Nine hundred four thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
904881 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904882 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904883 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904884 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904885 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904886 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904887 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904888 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904889 Nine hundred four thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904890 Nine hundred four thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
904891 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904892 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904893 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904894 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904895 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904896 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904897 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904898 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904899 Nine hundred four thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904900 Nine hundred four thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904801 ถึง 904900 (Nine hundred four thousand eight hundred and one to Nine hundred four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800, 905801-905900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904701-904800, 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900