วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904701 ถึง 904800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904701 ถึง 904800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904701 ถึง 904800 (Nine hundred four thousand seven hundred and one to Nine hundred four thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904701 Nine hundred four thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
904702 Nine hundred four thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
904703 Nine hundred four thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
904704 Nine hundred four thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
904705 Nine hundred four thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
904706 Nine hundred four thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
904707 Nine hundred four thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
904708 Nine hundred four thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
904709 Nine hundred four thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
904710 Nine hundred four thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
904711 Nine hundred four thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904712 Nine hundred four thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
904713 Nine hundred four thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
904714 Nine hundred four thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
904715 Nine hundred four thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
904716 Nine hundred four thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
904717 Nine hundred four thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904718 Nine hundred four thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
904719 Nine hundred four thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
904720 Nine hundred four thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
904721 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904722 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904723 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904724 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904725 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904726 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904727 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904728 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904729 Nine hundred four thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904730 Nine hundred four thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
904731 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904732 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904733 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904734 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904735 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904736 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904737 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904738 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904739 Nine hundred four thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904740 Nine hundred four thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
904741 Nine hundred four thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904742 Nine hundred four thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904743 Nine hundred four thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904744 Nine hundred four thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904745 Nine hundred four thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904746 Nine hundred four thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904747 Nine hundred four thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904748 Nine hundred four thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904749 Nine hundred four thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904750 Nine hundred four thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
904751 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904752 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904753 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904754 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904755 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904756 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904757 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904758 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904759 Nine hundred four thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904760 Nine hundred four thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
904761 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904762 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904763 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904764 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904765 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904766 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
904767 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904768 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904769 Nine hundred four thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904770 Nine hundred four thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904771 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904772 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904773 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904774 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904775 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904776 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904777 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904778 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904779 Nine hundred four thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904780 Nine hundred four thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
904781 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904782 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904783 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904784 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904785 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904786 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904787 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904788 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904789 Nine hundred four thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904790 Nine hundred four thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
904791 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904792 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904793 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904794 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904795 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904796 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904797 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904798 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904799 Nine hundred four thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904800 Nine hundred four thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904701 ถึง 904800 (Nine hundred four thousand seven hundred and one to Nine hundred four thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700, 905701-905800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904601-904700, 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800