วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904601 ถึง 904700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904601 ถึง 904700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904601 ถึง 904700 (Nine hundred four thousand six hundred and one to Nine hundred four thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904601 Nine hundred four thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
904602 Nine hundred four thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
904603 Nine hundred four thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
904604 Nine hundred four thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
904605 Nine hundred four thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
904606 Nine hundred four thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
904607 Nine hundred four thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
904608 Nine hundred four thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
904609 Nine hundred four thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
904610 Nine hundred four thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
904611 Nine hundred four thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904612 Nine hundred four thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
904613 Nine hundred four thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
904614 Nine hundred four thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
904615 Nine hundred four thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
904616 Nine hundred four thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
904617 Nine hundred four thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904618 Nine hundred four thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
904619 Nine hundred four thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
904620 Nine hundred four thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
904621 Nine hundred four thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904622 Nine hundred four thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904623 Nine hundred four thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904624 Nine hundred four thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904625 Nine hundred four thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904626 Nine hundred four thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904627 Nine hundred four thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904628 Nine hundred four thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904629 Nine hundred four thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904630 Nine hundred four thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
904631 Nine hundred four thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904632 Nine hundred four thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904633 Nine hundred four thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904634 Nine hundred four thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904635 Nine hundred four thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904636 Nine hundred four thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904637 Nine hundred four thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904638 Nine hundred four thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904639 Nine hundred four thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904640 Nine hundred four thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
904641 Nine hundred four thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904642 Nine hundred four thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904643 Nine hundred four thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904644 Nine hundred four thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904645 Nine hundred four thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904646 Nine hundred four thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904647 Nine hundred four thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904648 Nine hundred four thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904649 Nine hundred four thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904650 Nine hundred four thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
904651 Nine hundred four thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904652 Nine hundred four thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904653 Nine hundred four thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904654 Nine hundred four thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904655 Nine hundred four thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904656 Nine hundred four thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904657 Nine hundred four thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904658 Nine hundred four thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904659 Nine hundred four thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904660 Nine hundred four thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
904661 Nine hundred four thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904662 Nine hundred four thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904663 Nine hundred four thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904664 Nine hundred four thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904665 Nine hundred four thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904666 Nine hundred four thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
904667 Nine hundred four thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904668 Nine hundred four thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904669 Nine hundred four thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904670 Nine hundred four thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904671 Nine hundred four thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904672 Nine hundred four thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904673 Nine hundred four thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904674 Nine hundred four thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904675 Nine hundred four thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904676 Nine hundred four thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904677 Nine hundred four thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904678 Nine hundred four thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904679 Nine hundred four thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904680 Nine hundred four thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
904681 Nine hundred four thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904682 Nine hundred four thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904683 Nine hundred four thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904684 Nine hundred four thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904685 Nine hundred four thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904686 Nine hundred four thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904687 Nine hundred four thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904688 Nine hundred four thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904689 Nine hundred four thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904690 Nine hundred four thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
904691 Nine hundred four thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904692 Nine hundred four thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904693 Nine hundred four thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904694 Nine hundred four thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904695 Nine hundred four thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904696 Nine hundred four thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904697 Nine hundred four thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904698 Nine hundred four thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904699 Nine hundred four thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904700 Nine hundred four thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904601 ถึง 904700 (Nine hundred four thousand six hundred and one to Nine hundred four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600, 905601-905700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904501-904600, 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700