วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904501 ถึง 904600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904501 ถึง 904600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904501 ถึง 904600 (Nine hundred four thousand five hundred and one to Nine hundred four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904501 Nine hundred four thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
904502 Nine hundred four thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
904503 Nine hundred four thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
904504 Nine hundred four thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
904505 Nine hundred four thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
904506 Nine hundred four thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
904507 Nine hundred four thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
904508 Nine hundred four thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
904509 Nine hundred four thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
904510 Nine hundred four thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
904511 Nine hundred four thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904512 Nine hundred four thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
904513 Nine hundred four thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
904514 Nine hundred four thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
904515 Nine hundred four thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
904516 Nine hundred four thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
904517 Nine hundred four thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904518 Nine hundred four thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
904519 Nine hundred four thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
904520 Nine hundred four thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
904521 Nine hundred four thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904522 Nine hundred four thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904523 Nine hundred four thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904524 Nine hundred four thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904525 Nine hundred four thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904526 Nine hundred four thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904527 Nine hundred four thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904528 Nine hundred four thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904529 Nine hundred four thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904530 Nine hundred four thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
904531 Nine hundred four thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904532 Nine hundred four thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904533 Nine hundred four thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904534 Nine hundred four thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904535 Nine hundred four thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904536 Nine hundred four thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904537 Nine hundred four thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904538 Nine hundred four thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904539 Nine hundred four thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904540 Nine hundred four thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
904541 Nine hundred four thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904542 Nine hundred four thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904543 Nine hundred four thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904544 Nine hundred four thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904545 Nine hundred four thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904546 Nine hundred four thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904547 Nine hundred four thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904548 Nine hundred four thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904549 Nine hundred four thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904550 Nine hundred four thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
904551 Nine hundred four thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904552 Nine hundred four thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904553 Nine hundred four thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904554 Nine hundred four thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904555 Nine hundred four thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904556 Nine hundred four thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904557 Nine hundred four thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904558 Nine hundred four thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904559 Nine hundred four thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904560 Nine hundred four thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
904561 Nine hundred four thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904562 Nine hundred four thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904563 Nine hundred four thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904564 Nine hundred four thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904565 Nine hundred four thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904566 Nine hundred four thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
904567 Nine hundred four thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904568 Nine hundred four thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904569 Nine hundred four thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904570 Nine hundred four thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904571 Nine hundred four thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904572 Nine hundred four thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904573 Nine hundred four thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904574 Nine hundred four thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904575 Nine hundred four thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904576 Nine hundred four thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904577 Nine hundred four thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904578 Nine hundred four thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904579 Nine hundred four thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904580 Nine hundred four thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
904581 Nine hundred four thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904582 Nine hundred four thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904583 Nine hundred four thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904584 Nine hundred four thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904585 Nine hundred four thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904586 Nine hundred four thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904587 Nine hundred four thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904588 Nine hundred four thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904589 Nine hundred four thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904590 Nine hundred four thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
904591 Nine hundred four thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904592 Nine hundred four thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904593 Nine hundred four thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904594 Nine hundred four thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904595 Nine hundred four thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904596 Nine hundred four thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904597 Nine hundred four thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904598 Nine hundred four thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904599 Nine hundred four thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904600 Nine hundred four thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904501 ถึง 904600 (Nine hundred four thousand five hundred and one to Nine hundred four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500, 905501-905600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904401-904500, 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600