วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904401 ถึง 904500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904401 ถึง 904500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904401 ถึง 904500 (Nine hundred four thousand four hundred and one to Nine hundred four thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904401 Nine hundred four thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
904402 Nine hundred four thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
904403 Nine hundred four thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
904404 Nine hundred four thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
904405 Nine hundred four thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
904406 Nine hundred four thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
904407 Nine hundred four thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
904408 Nine hundred four thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
904409 Nine hundred four thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
904410 Nine hundred four thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
904411 Nine hundred four thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904412 Nine hundred four thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
904413 Nine hundred four thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
904414 Nine hundred four thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
904415 Nine hundred four thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
904416 Nine hundred four thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
904417 Nine hundred four thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904418 Nine hundred four thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
904419 Nine hundred four thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
904420 Nine hundred four thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
904421 Nine hundred four thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904422 Nine hundred four thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904423 Nine hundred four thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904424 Nine hundred four thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904425 Nine hundred four thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904426 Nine hundred four thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904427 Nine hundred four thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904428 Nine hundred four thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904429 Nine hundred four thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904430 Nine hundred four thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
904431 Nine hundred four thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904432 Nine hundred four thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904433 Nine hundred four thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904434 Nine hundred four thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904435 Nine hundred four thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904436 Nine hundred four thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904437 Nine hundred four thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904438 Nine hundred four thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904439 Nine hundred four thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904440 Nine hundred four thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
904441 Nine hundred four thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904442 Nine hundred four thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904443 Nine hundred four thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904444 Nine hundred four thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904445 Nine hundred four thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904446 Nine hundred four thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904447 Nine hundred four thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904448 Nine hundred four thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904449 Nine hundred four thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904450 Nine hundred four thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
904451 Nine hundred four thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904452 Nine hundred four thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904453 Nine hundred four thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904454 Nine hundred four thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904455 Nine hundred four thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904456 Nine hundred four thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904457 Nine hundred four thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904458 Nine hundred four thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904459 Nine hundred four thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904460 Nine hundred four thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
904461 Nine hundred four thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904462 Nine hundred four thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904463 Nine hundred four thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904464 Nine hundred four thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904465 Nine hundred four thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904466 Nine hundred four thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
904467 Nine hundred four thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904468 Nine hundred four thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904469 Nine hundred four thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904470 Nine hundred four thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904471 Nine hundred four thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904472 Nine hundred four thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904473 Nine hundred four thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904474 Nine hundred four thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904475 Nine hundred four thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904476 Nine hundred four thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904477 Nine hundred four thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904478 Nine hundred four thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904479 Nine hundred four thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904480 Nine hundred four thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
904481 Nine hundred four thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904482 Nine hundred four thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904483 Nine hundred four thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904484 Nine hundred four thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904485 Nine hundred four thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904486 Nine hundred four thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904487 Nine hundred four thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904488 Nine hundred four thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904489 Nine hundred four thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904490 Nine hundred four thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
904491 Nine hundred four thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904492 Nine hundred four thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904493 Nine hundred four thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904494 Nine hundred four thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904495 Nine hundred four thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904496 Nine hundred four thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904497 Nine hundred four thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904498 Nine hundred four thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904499 Nine hundred four thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904500 Nine hundred four thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904401 ถึง 904500 (Nine hundred four thousand four hundred and one to Nine hundred four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400, 905401-905500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904301-904400, 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500