วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904301 ถึง 904400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904301 ถึง 904400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904301 ถึง 904400 (Nine hundred four thousand three hundred and one to Nine hundred four thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904301 Nine hundred four thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
904302 Nine hundred four thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สอง
904303 Nine hundred four thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม
904304 Nine hundred four thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่
904305 Nine hundred four thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
904306 Nine hundred four thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก
904307 Nine hundred four thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
904308 Nine hundred four thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด
904309 Nine hundred four thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
904310 Nine hundred four thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
904311 Nine hundred four thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904312 Nine hundred four thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
904313 Nine hundred four thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
904314 Nine hundred four thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
904315 Nine hundred four thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
904316 Nine hundred four thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
904317 Nine hundred four thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904318 Nine hundred four thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
904319 Nine hundred four thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
904320 Nine hundred four thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
904321 Nine hundred four thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904322 Nine hundred four thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904323 Nine hundred four thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904324 Nine hundred four thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904325 Nine hundred four thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904326 Nine hundred four thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904327 Nine hundred four thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904328 Nine hundred four thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904329 Nine hundred four thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904330 Nine hundred four thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
904331 Nine hundred four thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904332 Nine hundred four thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904333 Nine hundred four thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904334 Nine hundred four thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904335 Nine hundred four thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904336 Nine hundred four thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904337 Nine hundred four thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904338 Nine hundred four thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904339 Nine hundred four thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904340 Nine hundred four thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
904341 Nine hundred four thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904342 Nine hundred four thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904343 Nine hundred four thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904344 Nine hundred four thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904345 Nine hundred four thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904346 Nine hundred four thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904347 Nine hundred four thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904348 Nine hundred four thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904349 Nine hundred four thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904350 Nine hundred four thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
904351 Nine hundred four thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904352 Nine hundred four thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904353 Nine hundred four thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904354 Nine hundred four thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904355 Nine hundred four thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904356 Nine hundred four thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904357 Nine hundred four thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904358 Nine hundred four thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904359 Nine hundred four thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904360 Nine hundred four thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
904361 Nine hundred four thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904362 Nine hundred four thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904363 Nine hundred four thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904364 Nine hundred four thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904365 Nine hundred four thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904366 Nine hundred four thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
904367 Nine hundred four thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904368 Nine hundred four thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904369 Nine hundred four thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904370 Nine hundred four thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904371 Nine hundred four thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904372 Nine hundred four thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904373 Nine hundred four thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904374 Nine hundred four thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904375 Nine hundred four thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904376 Nine hundred four thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904377 Nine hundred four thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904378 Nine hundred four thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904379 Nine hundred four thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904380 Nine hundred four thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
904381 Nine hundred four thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904382 Nine hundred four thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904383 Nine hundred four thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904384 Nine hundred four thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904385 Nine hundred four thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904386 Nine hundred four thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904387 Nine hundred four thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904388 Nine hundred four thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904389 Nine hundred four thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904390 Nine hundred four thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
904391 Nine hundred four thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904392 Nine hundred four thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904393 Nine hundred four thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904394 Nine hundred four thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904395 Nine hundred four thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904396 Nine hundred four thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904397 Nine hundred four thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904398 Nine hundred four thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904399 Nine hundred four thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904400 Nine hundred four thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904301 ถึง 904400 (Nine hundred four thousand three hundred and one to Nine hundred four thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904401-904500, 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300, 905301-905400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904201-904300, 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500, 903301-903400