วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904201 ถึง 904300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904201 ถึง 904300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904201 ถึง 904300 (Nine hundred four thousand two hundred and one to Nine hundred four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904201 Nine hundred four thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
904202 Nine hundred four thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
904203 Nine hundred four thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
904204 Nine hundred four thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
904205 Nine hundred four thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
904206 Nine hundred four thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
904207 Nine hundred four thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
904208 Nine hundred four thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
904209 Nine hundred four thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
904210 Nine hundred four thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
904211 Nine hundred four thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904212 Nine hundred four thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
904213 Nine hundred four thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
904214 Nine hundred four thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
904215 Nine hundred four thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
904216 Nine hundred four thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
904217 Nine hundred four thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904218 Nine hundred four thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
904219 Nine hundred four thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
904220 Nine hundred four thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
904221 Nine hundred four thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904222 Nine hundred four thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904223 Nine hundred four thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904224 Nine hundred four thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904225 Nine hundred four thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904226 Nine hundred four thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904227 Nine hundred four thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904228 Nine hundred four thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904229 Nine hundred four thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904230 Nine hundred four thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
904231 Nine hundred four thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904232 Nine hundred four thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904233 Nine hundred four thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904234 Nine hundred four thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904235 Nine hundred four thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904236 Nine hundred four thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904237 Nine hundred four thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904238 Nine hundred four thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904239 Nine hundred four thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904240 Nine hundred four thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
904241 Nine hundred four thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904242 Nine hundred four thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904243 Nine hundred four thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904244 Nine hundred four thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904245 Nine hundred four thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904246 Nine hundred four thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904247 Nine hundred four thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904248 Nine hundred four thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904249 Nine hundred four thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904250 Nine hundred four thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
904251 Nine hundred four thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904252 Nine hundred four thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904253 Nine hundred four thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904254 Nine hundred four thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904255 Nine hundred four thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904256 Nine hundred four thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904257 Nine hundred four thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904258 Nine hundred four thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904259 Nine hundred four thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904260 Nine hundred four thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
904261 Nine hundred four thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904262 Nine hundred four thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904263 Nine hundred four thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904264 Nine hundred four thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904265 Nine hundred four thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904266 Nine hundred four thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
904267 Nine hundred four thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904268 Nine hundred four thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904269 Nine hundred four thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904270 Nine hundred four thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904271 Nine hundred four thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904272 Nine hundred four thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904273 Nine hundred four thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904274 Nine hundred four thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904275 Nine hundred four thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904276 Nine hundred four thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904277 Nine hundred four thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904278 Nine hundred four thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904279 Nine hundred four thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904280 Nine hundred four thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
904281 Nine hundred four thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904282 Nine hundred four thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904283 Nine hundred four thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904284 Nine hundred four thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904285 Nine hundred four thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904286 Nine hundred four thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904287 Nine hundred four thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904288 Nine hundred four thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904289 Nine hundred four thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904290 Nine hundred four thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
904291 Nine hundred four thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904292 Nine hundred four thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904293 Nine hundred four thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904294 Nine hundred four thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904295 Nine hundred four thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904296 Nine hundred four thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904297 Nine hundred four thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904298 Nine hundred four thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904299 Nine hundred four thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904300 Nine hundred four thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904201 ถึง 904300 (Nine hundred four thousand two hundred and one to Nine hundred four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904301-904400, 904401-904500, 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200, 905201-905300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904101-904200, 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500, 903301-903400, 903201-903300