วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904101 ถึง 904200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904101 ถึง 904200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904101 ถึง 904200 (Nine hundred four thousand one hundred and one to Nine hundred four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904101 Nine hundred four thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
904102 Nine hundred four thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
904103 Nine hundred four thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
904104 Nine hundred four thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
904105 Nine hundred four thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
904106 Nine hundred four thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
904107 Nine hundred four thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
904108 Nine hundred four thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
904109 Nine hundred four thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
904110 Nine hundred four thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
904111 Nine hundred four thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
904112 Nine hundred four thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
904113 Nine hundred four thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
904114 Nine hundred four thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
904115 Nine hundred four thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
904116 Nine hundred four thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
904117 Nine hundred four thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
904118 Nine hundred four thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
904119 Nine hundred four thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
904120 Nine hundred four thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
904121 Nine hundred four thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
904122 Nine hundred four thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
904123 Nine hundred four thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
904124 Nine hundred four thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
904125 Nine hundred four thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
904126 Nine hundred four thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
904127 Nine hundred four thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
904128 Nine hundred four thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
904129 Nine hundred four thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
904130 Nine hundred four thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
904131 Nine hundred four thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
904132 Nine hundred four thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
904133 Nine hundred four thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
904134 Nine hundred four thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
904135 Nine hundred four thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
904136 Nine hundred four thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
904137 Nine hundred four thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
904138 Nine hundred four thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
904139 Nine hundred four thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
904140 Nine hundred four thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
904141 Nine hundred four thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
904142 Nine hundred four thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
904143 Nine hundred four thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
904144 Nine hundred four thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
904145 Nine hundred four thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
904146 Nine hundred four thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
904147 Nine hundred four thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
904148 Nine hundred four thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
904149 Nine hundred four thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
904150 Nine hundred four thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
904151 Nine hundred four thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
904152 Nine hundred four thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
904153 Nine hundred four thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
904154 Nine hundred four thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
904155 Nine hundred four thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
904156 Nine hundred four thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
904157 Nine hundred four thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
904158 Nine hundred four thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
904159 Nine hundred four thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
904160 Nine hundred four thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
904161 Nine hundred four thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
904162 Nine hundred four thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
904163 Nine hundred four thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
904164 Nine hundred four thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
904165 Nine hundred four thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
904166 Nine hundred four thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
904167 Nine hundred four thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
904168 Nine hundred four thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
904169 Nine hundred four thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
904170 Nine hundred four thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
904171 Nine hundred four thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904172 Nine hundred four thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
904173 Nine hundred four thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
904174 Nine hundred four thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
904175 Nine hundred four thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
904176 Nine hundred four thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
904177 Nine hundred four thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904178 Nine hundred four thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
904179 Nine hundred four thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
904180 Nine hundred four thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
904181 Nine hundred four thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
904182 Nine hundred four thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
904183 Nine hundred four thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
904184 Nine hundred four thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
904185 Nine hundred four thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
904186 Nine hundred four thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
904187 Nine hundred four thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
904188 Nine hundred four thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
904189 Nine hundred four thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
904190 Nine hundred four thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
904191 Nine hundred four thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
904192 Nine hundred four thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
904193 Nine hundred four thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
904194 Nine hundred four thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
904195 Nine hundred four thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
904196 Nine hundred four thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
904197 Nine hundred four thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
904198 Nine hundred four thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
904199 Nine hundred four thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904200 Nine hundred four thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904101 ถึง 904200 (Nine hundred four thousand one hundred and one to Nine hundred four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904201-904300, 904301-904400, 904401-904500, 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100, 905101-905200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 904001-904100, 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500, 903301-903400, 903201-903300, 903101-903200