วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904001 ถึง 904100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 904001 ถึง 904100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904001 ถึง 904100 (Nine hundred four thousand and one to Nine hundred four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
904001 Nine hundred four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง
904002 Nine hundred four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สอง
904003 Nine hundred four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม
904004 Nine hundred four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่
904005 Nine hundred four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า
904006 Nine hundred four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก
904007 Nine hundred four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด
904008 Nine hundred four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด
904009 Nine hundred four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า
904010 Nine hundred four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ
904011 Nine hundred four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
904012 Nine hundred four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​สอง
904013 Nine hundred four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​สาม
904014 Nine hundred four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​สี่
904015 Nine hundred four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​ห้า
904016 Nine hundred four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​หก
904017 Nine hundred four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
904018 Nine hundred four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​แปด
904019 Nine hundred four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​เก้า
904020 Nine hundred four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ
904021 Nine hundred four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
904022 Nine hundred four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
904023 Nine hundred four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
904024 Nine hundred four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
904025 Nine hundred four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
904026 Nine hundred four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
904027 Nine hundred four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
904028 Nine hundred four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
904029 Nine hundred four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
904030 Nine hundred four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ
904031 Nine hundred four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
904032 Nine hundred four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
904033 Nine hundred four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
904034 Nine hundred four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
904035 Nine hundred four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
904036 Nine hundred four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
904037 Nine hundred four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
904038 Nine hundred four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
904039 Nine hundred four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
904040 Nine hundred four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ
904041 Nine hundred four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
904042 Nine hundred four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
904043 Nine hundred four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
904044 Nine hundred four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
904045 Nine hundred four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
904046 Nine hundred four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
904047 Nine hundred four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
904048 Nine hundred four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
904049 Nine hundred four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
904050 Nine hundred four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ
904051 Nine hundred four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
904052 Nine hundred four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
904053 Nine hundred four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
904054 Nine hundred four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
904055 Nine hundred four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
904056 Nine hundred four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
904057 Nine hundred four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
904058 Nine hundred four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
904059 Nine hundred four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
904060 Nine hundred four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ
904061 Nine hundred four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
904062 Nine hundred four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
904063 Nine hundred four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
904064 Nine hundred four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
904065 Nine hundred four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
904066 Nine hundred four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
904067 Nine hundred four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
904068 Nine hundred four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
904069 Nine hundred four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
904070 Nine hundred four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
904071 Nine hundred four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
904072 Nine hundred four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
904073 Nine hundred four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
904074 Nine hundred four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
904075 Nine hundred four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
904076 Nine hundred four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
904077 Nine hundred four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
904078 Nine hundred four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
904079 Nine hundred four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
904080 Nine hundred four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ
904081 Nine hundred four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
904082 Nine hundred four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
904083 Nine hundred four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
904084 Nine hundred four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
904085 Nine hundred four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
904086 Nine hundred four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
904087 Nine hundred four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
904088 Nine hundred four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
904089 Nine hundred four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
904090 Nine hundred four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ
904091 Nine hundred four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
904092 Nine hundred four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
904093 Nine hundred four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
904094 Nine hundred four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
904095 Nine hundred four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
904096 Nine hundred four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
904097 Nine hundred four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
904098 Nine hundred four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
904099 Nine hundred four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
904100 Nine hundred four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 904001 ถึง 904100 (Nine hundred four thousand and one to Nine hundred four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904101-904200, 904201-904300, 904301-904400, 904401-904500, 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000, 905001-905100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903901-904000, 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500, 903301-903400, 903201-903300, 903101-903200, 903001-903100