วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903901 ถึง 904000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903901 ถึง 904000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903901 ถึง 904000 (Nine hundred three thousand nine hundred and one to Nine hundred four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903901 Nine hundred three thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
903902 Nine hundred three thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
903903 Nine hundred three thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
903904 Nine hundred three thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
903905 Nine hundred three thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
903906 Nine hundred three thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
903907 Nine hundred three thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
903908 Nine hundred three thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
903909 Nine hundred three thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
903910 Nine hundred three thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
903911 Nine hundred three thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
903912 Nine hundred three thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
903913 Nine hundred three thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
903914 Nine hundred three thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
903915 Nine hundred three thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
903916 Nine hundred three thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
903917 Nine hundred three thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
903918 Nine hundred three thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
903919 Nine hundred three thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
903920 Nine hundred three thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
903921 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
903922 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
903923 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
903924 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
903925 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
903926 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
903927 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
903928 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
903929 Nine hundred three thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
903930 Nine hundred three thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
903931 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
903932 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
903933 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
903934 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
903935 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
903936 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
903937 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
903938 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
903939 Nine hundred three thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
903940 Nine hundred three thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
903941 Nine hundred three thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
903942 Nine hundred three thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
903943 Nine hundred three thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
903944 Nine hundred three thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
903945 Nine hundred three thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
903946 Nine hundred three thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
903947 Nine hundred three thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
903948 Nine hundred three thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
903949 Nine hundred three thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
903950 Nine hundred three thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
903951 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
903952 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
903953 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
903954 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
903955 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
903956 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
903957 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
903958 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
903959 Nine hundred three thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
903960 Nine hundred three thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
903961 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
903962 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
903963 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
903964 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
903965 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
903966 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
903967 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
903968 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
903969 Nine hundred three thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
903970 Nine hundred three thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
903971 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903972 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
903973 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
903974 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
903975 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
903976 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
903977 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903978 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
903979 Nine hundred three thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
903980 Nine hundred three thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
903981 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
903982 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
903983 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
903984 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
903985 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
903986 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
903987 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
903988 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
903989 Nine hundred three thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
903990 Nine hundred three thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
903991 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
903992 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
903993 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
903994 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
903995 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
903996 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
903997 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
903998 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
903999 Nine hundred three thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
904000 Nine hundred four thousandไนน์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903901 ถึง 904000 (Nine hundred three thousand nine hundred and one to Nine hundred four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 904001-904100, 904101-904200, 904201-904300, 904301-904400, 904401-904500, 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900, 904901-905000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903801-903900, 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500, 903301-903400, 903201-903300, 903101-903200, 903001-903100, 902901-903000