วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903801 ถึง 903900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903801 ถึง 903900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903801 ถึง 903900 (Nine hundred three thousand eight hundred and one to Nine hundred three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903801 Nine hundred three thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
903802 Nine hundred three thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
903803 Nine hundred three thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
903804 Nine hundred three thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
903805 Nine hundred three thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
903806 Nine hundred three thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
903807 Nine hundred three thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
903808 Nine hundred three thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
903809 Nine hundred three thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
903810 Nine hundred three thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
903811 Nine hundred three thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
903812 Nine hundred three thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
903813 Nine hundred three thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
903814 Nine hundred three thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
903815 Nine hundred three thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
903816 Nine hundred three thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
903817 Nine hundred three thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
903818 Nine hundred three thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
903819 Nine hundred three thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
903820 Nine hundred three thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
903821 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
903822 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
903823 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
903824 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
903825 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
903826 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
903827 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
903828 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
903829 Nine hundred three thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
903830 Nine hundred three thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
903831 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
903832 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
903833 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
903834 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
903835 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
903836 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
903837 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
903838 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
903839 Nine hundred three thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
903840 Nine hundred three thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
903841 Nine hundred three thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
903842 Nine hundred three thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
903843 Nine hundred three thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
903844 Nine hundred three thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
903845 Nine hundred three thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
903846 Nine hundred three thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
903847 Nine hundred three thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
903848 Nine hundred three thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
903849 Nine hundred three thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
903850 Nine hundred three thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
903851 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
903852 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
903853 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
903854 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
903855 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
903856 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
903857 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
903858 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
903859 Nine hundred three thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
903860 Nine hundred three thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
903861 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
903862 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
903863 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
903864 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
903865 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
903866 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
903867 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
903868 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
903869 Nine hundred three thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
903870 Nine hundred three thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
903871 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903872 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
903873 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
903874 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
903875 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
903876 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
903877 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903878 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
903879 Nine hundred three thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
903880 Nine hundred three thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
903881 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
903882 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
903883 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
903884 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
903885 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
903886 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
903887 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
903888 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
903889 Nine hundred three thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
903890 Nine hundred three thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
903891 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
903892 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
903893 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
903894 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
903895 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
903896 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
903897 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
903898 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
903899 Nine hundred three thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
903900 Nine hundred three thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903801 ถึง 903900 (Nine hundred three thousand eight hundred and one to Nine hundred three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903901-904000, 904001-904100, 904101-904200, 904201-904300, 904301-904400, 904401-904500, 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800, 904801-904900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903701-903800, 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500, 903301-903400, 903201-903300, 903101-903200, 903001-903100, 902901-903000, 902801-902900