วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903701 ถึง 903800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903701 ถึง 903800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903701 ถึง 903800 (Nine hundred three thousand seven hundred and one to Nine hundred three thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903701 Nine hundred three thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
903702 Nine hundred three thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
903703 Nine hundred three thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
903704 Nine hundred three thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
903705 Nine hundred three thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
903706 Nine hundred three thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
903707 Nine hundred three thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
903708 Nine hundred three thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
903709 Nine hundred three thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
903710 Nine hundred three thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
903711 Nine hundred three thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
903712 Nine hundred three thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
903713 Nine hundred three thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
903714 Nine hundred three thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
903715 Nine hundred three thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
903716 Nine hundred three thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
903717 Nine hundred three thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
903718 Nine hundred three thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
903719 Nine hundred three thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
903720 Nine hundred three thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
903721 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
903722 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
903723 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
903724 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
903725 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
903726 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
903727 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
903728 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
903729 Nine hundred three thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
903730 Nine hundred three thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
903731 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
903732 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
903733 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
903734 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
903735 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
903736 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
903737 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
903738 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
903739 Nine hundred three thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
903740 Nine hundred three thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
903741 Nine hundred three thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
903742 Nine hundred three thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
903743 Nine hundred three thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
903744 Nine hundred three thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
903745 Nine hundred three thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
903746 Nine hundred three thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
903747 Nine hundred three thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
903748 Nine hundred three thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
903749 Nine hundred three thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
903750 Nine hundred three thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
903751 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
903752 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
903753 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
903754 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
903755 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
903756 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
903757 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
903758 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
903759 Nine hundred three thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
903760 Nine hundred three thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
903761 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
903762 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
903763 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
903764 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
903765 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
903766 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
903767 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
903768 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
903769 Nine hundred three thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
903770 Nine hundred three thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
903771 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903772 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
903773 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
903774 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
903775 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
903776 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
903777 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903778 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
903779 Nine hundred three thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
903780 Nine hundred three thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
903781 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
903782 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
903783 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
903784 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
903785 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
903786 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
903787 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
903788 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
903789 Nine hundred three thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
903790 Nine hundred three thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
903791 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
903792 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
903793 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
903794 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
903795 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
903796 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
903797 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
903798 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
903799 Nine hundred three thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
903800 Nine hundred three thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903701 ถึง 903800 (Nine hundred three thousand seven hundred and one to Nine hundred three thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903801-903900, 903901-904000, 904001-904100, 904101-904200, 904201-904300, 904301-904400, 904401-904500, 904501-904600, 904601-904700, 904701-904800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903601-903700, 903501-903600, 903401-903500, 903301-903400, 903201-903300, 903101-903200, 903001-903100, 902901-903000, 902801-902900, 902701-902800