วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903401 ถึง 903500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903401 ถึง 903500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903401 ถึง 903500 (Nine hundred three thousand four hundred and one to Nine hundred three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903401 Nine hundred three thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
903402 Nine hundred three thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
903403 Nine hundred three thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
903404 Nine hundred three thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
903405 Nine hundred three thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
903406 Nine hundred three thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
903407 Nine hundred three thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
903408 Nine hundred three thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
903409 Nine hundred three thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
903410 Nine hundred three thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
903411 Nine hundred three thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
903412 Nine hundred three thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
903413 Nine hundred three thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
903414 Nine hundred three thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
903415 Nine hundred three thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
903416 Nine hundred three thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
903417 Nine hundred three thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
903418 Nine hundred three thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
903419 Nine hundred three thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
903420 Nine hundred three thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
903421 Nine hundred three thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
903422 Nine hundred three thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
903423 Nine hundred three thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
903424 Nine hundred three thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
903425 Nine hundred three thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
903426 Nine hundred three thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
903427 Nine hundred three thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
903428 Nine hundred three thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
903429 Nine hundred three thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
903430 Nine hundred three thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
903431 Nine hundred three thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
903432 Nine hundred three thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
903433 Nine hundred three thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
903434 Nine hundred three thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
903435 Nine hundred three thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
903436 Nine hundred three thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
903437 Nine hundred three thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
903438 Nine hundred three thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
903439 Nine hundred three thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
903440 Nine hundred three thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
903441 Nine hundred three thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
903442 Nine hundred three thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
903443 Nine hundred three thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
903444 Nine hundred three thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
903445 Nine hundred three thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
903446 Nine hundred three thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
903447 Nine hundred three thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
903448 Nine hundred three thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
903449 Nine hundred three thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
903450 Nine hundred three thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
903451 Nine hundred three thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
903452 Nine hundred three thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
903453 Nine hundred three thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
903454 Nine hundred three thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
903455 Nine hundred three thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
903456 Nine hundred three thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
903457 Nine hundred three thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
903458 Nine hundred three thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
903459 Nine hundred three thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
903460 Nine hundred three thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
903461 Nine hundred three thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
903462 Nine hundred three thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
903463 Nine hundred three thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
903464 Nine hundred three thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
903465 Nine hundred three thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
903466 Nine hundred three thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
903467 Nine hundred three thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
903468 Nine hundred three thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
903469 Nine hundred three thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
903470 Nine hundred three thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
903471 Nine hundred three thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903472 Nine hundred three thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
903473 Nine hundred three thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
903474 Nine hundred three thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
903475 Nine hundred three thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
903476 Nine hundred three thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
903477 Nine hundred three thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903478 Nine hundred three thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
903479 Nine hundred three thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
903480 Nine hundred three thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
903481 Nine hundred three thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
903482 Nine hundred three thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
903483 Nine hundred three thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
903484 Nine hundred three thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
903485 Nine hundred three thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
903486 Nine hundred three thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
903487 Nine hundred three thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
903488 Nine hundred three thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
903489 Nine hundred three thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
903490 Nine hundred three thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
903491 Nine hundred three thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
903492 Nine hundred three thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
903493 Nine hundred three thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
903494 Nine hundred three thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
903495 Nine hundred three thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
903496 Nine hundred three thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
903497 Nine hundred three thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
903498 Nine hundred three thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
903499 Nine hundred three thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
903500 Nine hundred three thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903401 ถึง 903500 (Nine hundred three thousand four hundred and one to Nine hundred three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903501-903600, 903601-903700, 903701-903800, 903801-903900, 903901-904000, 904001-904100, 904101-904200, 904201-904300, 904301-904400, 904401-904500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903301-903400, 903201-903300, 903101-903200, 903001-903100, 902901-903000, 902801-902900, 902701-902800, 902601-902700, 902501-902600, 902401-902500