วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903301 ถึง 903400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903301 ถึง 903400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903301 ถึง 903400 (Nine hundred three thousand three hundred and one to Nine hundred three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903301 Nine hundred three thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
903302 Nine hundred three thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
903303 Nine hundred three thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
903304 Nine hundred three thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
903305 Nine hundred three thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
903306 Nine hundred three thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
903307 Nine hundred three thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
903308 Nine hundred three thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
903309 Nine hundred three thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
903310 Nine hundred three thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
903311 Nine hundred three thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
903312 Nine hundred three thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
903313 Nine hundred three thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
903314 Nine hundred three thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
903315 Nine hundred three thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
903316 Nine hundred three thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
903317 Nine hundred three thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
903318 Nine hundred three thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
903319 Nine hundred three thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
903320 Nine hundred three thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
903321 Nine hundred three thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
903322 Nine hundred three thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
903323 Nine hundred three thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
903324 Nine hundred three thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
903325 Nine hundred three thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
903326 Nine hundred three thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
903327 Nine hundred three thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
903328 Nine hundred three thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
903329 Nine hundred three thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
903330 Nine hundred three thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
903331 Nine hundred three thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
903332 Nine hundred three thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
903333 Nine hundred three thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
903334 Nine hundred three thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
903335 Nine hundred three thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
903336 Nine hundred three thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
903337 Nine hundred three thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
903338 Nine hundred three thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
903339 Nine hundred three thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
903340 Nine hundred three thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
903341 Nine hundred three thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
903342 Nine hundred three thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
903343 Nine hundred three thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
903344 Nine hundred three thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
903345 Nine hundred three thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
903346 Nine hundred three thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
903347 Nine hundred three thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
903348 Nine hundred three thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
903349 Nine hundred three thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
903350 Nine hundred three thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
903351 Nine hundred three thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
903352 Nine hundred three thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
903353 Nine hundred three thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
903354 Nine hundred three thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
903355 Nine hundred three thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
903356 Nine hundred three thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
903357 Nine hundred three thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
903358 Nine hundred three thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
903359 Nine hundred three thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
903360 Nine hundred three thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
903361 Nine hundred three thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
903362 Nine hundred three thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
903363 Nine hundred three thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
903364 Nine hundred three thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
903365 Nine hundred three thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
903366 Nine hundred three thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
903367 Nine hundred three thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
903368 Nine hundred three thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
903369 Nine hundred three thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
903370 Nine hundred three thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
903371 Nine hundred three thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903372 Nine hundred three thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
903373 Nine hundred three thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
903374 Nine hundred three thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
903375 Nine hundred three thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
903376 Nine hundred three thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
903377 Nine hundred three thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903378 Nine hundred three thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
903379 Nine hundred three thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
903380 Nine hundred three thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
903381 Nine hundred three thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
903382 Nine hundred three thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
903383 Nine hundred three thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
903384 Nine hundred three thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
903385 Nine hundred three thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
903386 Nine hundred three thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
903387 Nine hundred three thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
903388 Nine hundred three thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
903389 Nine hundred three thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
903390 Nine hundred three thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
903391 Nine hundred three thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
903392 Nine hundred three thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
903393 Nine hundred three thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
903394 Nine hundred three thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
903395 Nine hundred three thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
903396 Nine hundred three thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
903397 Nine hundred three thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
903398 Nine hundred three thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
903399 Nine hundred three thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
903400 Nine hundred three thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903301 ถึง 903400 (Nine hundred three thousand three hundred and one to Nine hundred three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903401-903500, 903501-903600, 903601-903700, 903701-903800, 903801-903900, 903901-904000, 904001-904100, 904101-904200, 904201-904300, 904301-904400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903201-903300, 903101-903200, 903001-903100, 902901-903000, 902801-902900, 902701-902800, 902601-902700, 902501-902600, 902401-902500, 902301-902400