วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903201 ถึง 903300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903201 ถึง 903300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903201 ถึง 903300 (Nine hundred three thousand two hundred and one to Nine hundred three thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903201 Nine hundred three thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
903202 Nine hundred three thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
903203 Nine hundred three thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
903204 Nine hundred three thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
903205 Nine hundred three thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
903206 Nine hundred three thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
903207 Nine hundred three thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
903208 Nine hundred three thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
903209 Nine hundred three thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
903210 Nine hundred three thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
903211 Nine hundred three thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
903212 Nine hundred three thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
903213 Nine hundred three thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
903214 Nine hundred three thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
903215 Nine hundred three thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
903216 Nine hundred three thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
903217 Nine hundred three thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
903218 Nine hundred three thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
903219 Nine hundred three thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
903220 Nine hundred three thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
903221 Nine hundred three thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
903222 Nine hundred three thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
903223 Nine hundred three thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
903224 Nine hundred three thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
903225 Nine hundred three thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
903226 Nine hundred three thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
903227 Nine hundred three thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
903228 Nine hundred three thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
903229 Nine hundred three thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
903230 Nine hundred three thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
903231 Nine hundred three thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
903232 Nine hundred three thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
903233 Nine hundred three thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
903234 Nine hundred three thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
903235 Nine hundred three thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
903236 Nine hundred three thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
903237 Nine hundred three thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
903238 Nine hundred three thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
903239 Nine hundred three thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
903240 Nine hundred three thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
903241 Nine hundred three thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
903242 Nine hundred three thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
903243 Nine hundred three thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
903244 Nine hundred three thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
903245 Nine hundred three thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
903246 Nine hundred three thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
903247 Nine hundred three thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
903248 Nine hundred three thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
903249 Nine hundred three thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
903250 Nine hundred three thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
903251 Nine hundred three thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
903252 Nine hundred three thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
903253 Nine hundred three thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
903254 Nine hundred three thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
903255 Nine hundred three thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
903256 Nine hundred three thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
903257 Nine hundred three thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
903258 Nine hundred three thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
903259 Nine hundred three thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
903260 Nine hundred three thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
903261 Nine hundred three thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
903262 Nine hundred three thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
903263 Nine hundred three thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
903264 Nine hundred three thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
903265 Nine hundred three thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
903266 Nine hundred three thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
903267 Nine hundred three thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
903268 Nine hundred three thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
903269 Nine hundred three thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
903270 Nine hundred three thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
903271 Nine hundred three thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903272 Nine hundred three thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
903273 Nine hundred three thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
903274 Nine hundred three thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
903275 Nine hundred three thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
903276 Nine hundred three thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
903277 Nine hundred three thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903278 Nine hundred three thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
903279 Nine hundred three thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
903280 Nine hundred three thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
903281 Nine hundred three thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
903282 Nine hundred three thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
903283 Nine hundred three thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
903284 Nine hundred three thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
903285 Nine hundred three thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
903286 Nine hundred three thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
903287 Nine hundred three thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
903288 Nine hundred three thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
903289 Nine hundred three thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
903290 Nine hundred three thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
903291 Nine hundred three thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
903292 Nine hundred three thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
903293 Nine hundred three thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
903294 Nine hundred three thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
903295 Nine hundred three thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
903296 Nine hundred three thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
903297 Nine hundred three thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
903298 Nine hundred three thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
903299 Nine hundred three thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
903300 Nine hundred three thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903201 ถึง 903300 (Nine hundred three thousand two hundred and one to Nine hundred three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903301-903400, 903401-903500, 903501-903600, 903601-903700, 903701-903800, 903801-903900, 903901-904000, 904001-904100, 904101-904200, 904201-904300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903101-903200, 903001-903100, 902901-903000, 902801-902900, 902701-902800, 902601-902700, 902501-902600, 902401-902500, 902301-902400, 902201-902300