วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903101 ถึง 903200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903101 ถึง 903200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903101 ถึง 903200 (Nine hundred three thousand one hundred and one to Nine hundred three thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903101 Nine hundred three thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
903102 Nine hundred three thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
903103 Nine hundred three thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
903104 Nine hundred three thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
903105 Nine hundred three thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
903106 Nine hundred three thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
903107 Nine hundred three thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
903108 Nine hundred three thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
903109 Nine hundred three thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
903110 Nine hundred three thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
903111 Nine hundred three thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
903112 Nine hundred three thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
903113 Nine hundred three thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
903114 Nine hundred three thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
903115 Nine hundred three thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
903116 Nine hundred three thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
903117 Nine hundred three thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
903118 Nine hundred three thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
903119 Nine hundred three thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
903120 Nine hundred three thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
903121 Nine hundred three thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
903122 Nine hundred three thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
903123 Nine hundred three thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
903124 Nine hundred three thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
903125 Nine hundred three thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
903126 Nine hundred three thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
903127 Nine hundred three thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
903128 Nine hundred three thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
903129 Nine hundred three thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
903130 Nine hundred three thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
903131 Nine hundred three thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
903132 Nine hundred three thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
903133 Nine hundred three thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
903134 Nine hundred three thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
903135 Nine hundred three thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
903136 Nine hundred three thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
903137 Nine hundred three thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
903138 Nine hundred three thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
903139 Nine hundred three thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
903140 Nine hundred three thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
903141 Nine hundred three thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
903142 Nine hundred three thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
903143 Nine hundred three thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
903144 Nine hundred three thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
903145 Nine hundred three thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
903146 Nine hundred three thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
903147 Nine hundred three thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
903148 Nine hundred three thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
903149 Nine hundred three thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
903150 Nine hundred three thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
903151 Nine hundred three thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
903152 Nine hundred three thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
903153 Nine hundred three thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
903154 Nine hundred three thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
903155 Nine hundred three thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
903156 Nine hundred three thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
903157 Nine hundred three thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
903158 Nine hundred three thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
903159 Nine hundred three thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
903160 Nine hundred three thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
903161 Nine hundred three thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
903162 Nine hundred three thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
903163 Nine hundred three thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
903164 Nine hundred three thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
903165 Nine hundred three thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
903166 Nine hundred three thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
903167 Nine hundred three thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
903168 Nine hundred three thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
903169 Nine hundred three thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
903170 Nine hundred three thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
903171 Nine hundred three thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903172 Nine hundred three thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
903173 Nine hundred three thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
903174 Nine hundred three thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
903175 Nine hundred three thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
903176 Nine hundred three thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
903177 Nine hundred three thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903178 Nine hundred three thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
903179 Nine hundred three thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
903180 Nine hundred three thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
903181 Nine hundred three thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
903182 Nine hundred three thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
903183 Nine hundred three thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
903184 Nine hundred three thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
903185 Nine hundred three thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
903186 Nine hundred three thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
903187 Nine hundred three thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
903188 Nine hundred three thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
903189 Nine hundred three thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
903190 Nine hundred three thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
903191 Nine hundred three thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
903192 Nine hundred three thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
903193 Nine hundred three thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
903194 Nine hundred three thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
903195 Nine hundred three thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
903196 Nine hundred three thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
903197 Nine hundred three thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
903198 Nine hundred three thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
903199 Nine hundred three thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
903200 Nine hundred three thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903101 ถึง 903200 (Nine hundred three thousand one hundred and one to Nine hundred three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903201-903300, 903301-903400, 903401-903500, 903501-903600, 903601-903700, 903701-903800, 903801-903900, 903901-904000, 904001-904100, 904101-904200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 903001-903100, 902901-903000, 902801-902900, 902701-902800, 902601-902700, 902501-902600, 902401-902500, 902301-902400, 902201-902300, 902101-902200