วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903001 ถึง 903100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 903001 ถึง 903100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903001 ถึง 903100 (Nine hundred three thousand and one to Nine hundred three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
903001 Nine hundred three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง
903002 Nine hundred three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สอง
903003 Nine hundred three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม
903004 Nine hundred three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่
903005 Nine hundred three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า
903006 Nine hundred three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หก
903007 Nine hundred three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด
903008 Nine hundred three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด
903009 Nine hundred three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า
903010 Nine hundred three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ
903011 Nine hundred three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
903012 Nine hundred three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​สอง
903013 Nine hundred three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​สาม
903014 Nine hundred three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​สี่
903015 Nine hundred three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​ห้า
903016 Nine hundred three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​หก
903017 Nine hundred three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
903018 Nine hundred three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​แปด
903019 Nine hundred three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​พัน​สิบ​เก้า
903020 Nine hundred three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ
903021 Nine hundred three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
903022 Nine hundred three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
903023 Nine hundred three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
903024 Nine hundred three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
903025 Nine hundred three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
903026 Nine hundred three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
903027 Nine hundred three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
903028 Nine hundred three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
903029 Nine hundred three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
903030 Nine hundred three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ
903031 Nine hundred three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
903032 Nine hundred three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
903033 Nine hundred three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
903034 Nine hundred three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
903035 Nine hundred three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
903036 Nine hundred three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
903037 Nine hundred three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
903038 Nine hundred three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
903039 Nine hundred three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
903040 Nine hundred three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ
903041 Nine hundred three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
903042 Nine hundred three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
903043 Nine hundred three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
903044 Nine hundred three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
903045 Nine hundred three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
903046 Nine hundred three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
903047 Nine hundred three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
903048 Nine hundred three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
903049 Nine hundred three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
903050 Nine hundred three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ
903051 Nine hundred three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
903052 Nine hundred three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
903053 Nine hundred three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
903054 Nine hundred three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
903055 Nine hundred three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
903056 Nine hundred three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
903057 Nine hundred three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
903058 Nine hundred three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
903059 Nine hundred three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
903060 Nine hundred three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ
903061 Nine hundred three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
903062 Nine hundred three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
903063 Nine hundred three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
903064 Nine hundred three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
903065 Nine hundred three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
903066 Nine hundred three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
903067 Nine hundred three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
903068 Nine hundred three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
903069 Nine hundred three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
903070 Nine hundred three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
903071 Nine hundred three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
903072 Nine hundred three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
903073 Nine hundred three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
903074 Nine hundred three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
903075 Nine hundred three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
903076 Nine hundred three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
903077 Nine hundred three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
903078 Nine hundred three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
903079 Nine hundred three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
903080 Nine hundred three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ
903081 Nine hundred three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
903082 Nine hundred three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
903083 Nine hundred three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
903084 Nine hundred three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
903085 Nine hundred three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
903086 Nine hundred three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
903087 Nine hundred three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
903088 Nine hundred three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
903089 Nine hundred three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
903090 Nine hundred three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ
903091 Nine hundred three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
903092 Nine hundred three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
903093 Nine hundred three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
903094 Nine hundred three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
903095 Nine hundred three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
903096 Nine hundred three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
903097 Nine hundred three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
903098 Nine hundred three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
903099 Nine hundred three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
903100 Nine hundred three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 903001 ถึง 903100 (Nine hundred three thousand and one to Nine hundred three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903101-903200, 903201-903300, 903301-903400, 903401-903500, 903501-903600, 903601-903700, 903701-903800, 903801-903900, 903901-904000, 904001-904100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902901-903000, 902801-902900, 902701-902800, 902601-902700, 902501-902600, 902401-902500, 902301-902400, 902201-902300, 902101-902200, 902001-902100