วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902801 ถึง 902900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902801 ถึง 902900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902801 ถึง 902900 (Nine hundred two thousand eight hundred and one to Nine hundred two thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902801 Nine hundred two thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
902802 Nine hundred two thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
902803 Nine hundred two thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
902804 Nine hundred two thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
902805 Nine hundred two thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
902806 Nine hundred two thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
902807 Nine hundred two thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
902808 Nine hundred two thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
902809 Nine hundred two thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
902810 Nine hundred two thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
902811 Nine hundred two thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
902812 Nine hundred two thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
902813 Nine hundred two thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
902814 Nine hundred two thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
902815 Nine hundred two thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
902816 Nine hundred two thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
902817 Nine hundred two thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
902818 Nine hundred two thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
902819 Nine hundred two thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
902820 Nine hundred two thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
902821 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
902822 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
902823 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
902824 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
902825 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
902826 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
902827 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
902828 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
902829 Nine hundred two thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
902830 Nine hundred two thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
902831 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
902832 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
902833 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
902834 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
902835 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
902836 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
902837 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
902838 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
902839 Nine hundred two thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
902840 Nine hundred two thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
902841 Nine hundred two thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
902842 Nine hundred two thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
902843 Nine hundred two thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
902844 Nine hundred two thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
902845 Nine hundred two thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
902846 Nine hundred two thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
902847 Nine hundred two thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
902848 Nine hundred two thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
902849 Nine hundred two thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
902850 Nine hundred two thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
902851 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
902852 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
902853 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
902854 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
902855 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
902856 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
902857 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
902858 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
902859 Nine hundred two thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
902860 Nine hundred two thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
902861 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
902862 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
902863 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
902864 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
902865 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
902866 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
902867 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
902868 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
902869 Nine hundred two thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
902870 Nine hundred two thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
902871 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902872 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
902873 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
902874 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
902875 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
902876 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
902877 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902878 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
902879 Nine hundred two thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
902880 Nine hundred two thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
902881 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
902882 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
902883 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
902884 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
902885 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
902886 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
902887 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
902888 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
902889 Nine hundred two thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
902890 Nine hundred two thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
902891 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
902892 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
902893 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
902894 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
902895 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
902896 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
902897 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
902898 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
902899 Nine hundred two thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
902900 Nine hundred two thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902801 ถึง 902900 (Nine hundred two thousand eight hundred and one to Nine hundred two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902901-903000, 903001-903100, 903101-903200, 903201-903300, 903301-903400, 903401-903500, 903501-903600, 903601-903700, 903701-903800, 903801-903900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902701-902800, 902601-902700, 902501-902600, 902401-902500, 902301-902400, 902201-902300, 902101-902200, 902001-902100, 901901-902000, 901801-901900