วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902501 ถึง 902600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902501 ถึง 902600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902501 ถึง 902600 (Nine hundred two thousand five hundred and one to Nine hundred two thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902501 Nine hundred two thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
902502 Nine hundred two thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
902503 Nine hundred two thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
902504 Nine hundred two thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
902505 Nine hundred two thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
902506 Nine hundred two thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
902507 Nine hundred two thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
902508 Nine hundred two thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
902509 Nine hundred two thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
902510 Nine hundred two thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
902511 Nine hundred two thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
902512 Nine hundred two thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
902513 Nine hundred two thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
902514 Nine hundred two thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
902515 Nine hundred two thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
902516 Nine hundred two thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
902517 Nine hundred two thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
902518 Nine hundred two thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
902519 Nine hundred two thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
902520 Nine hundred two thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
902521 Nine hundred two thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
902522 Nine hundred two thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
902523 Nine hundred two thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
902524 Nine hundred two thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
902525 Nine hundred two thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
902526 Nine hundred two thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
902527 Nine hundred two thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
902528 Nine hundred two thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
902529 Nine hundred two thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
902530 Nine hundred two thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
902531 Nine hundred two thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
902532 Nine hundred two thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
902533 Nine hundred two thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
902534 Nine hundred two thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
902535 Nine hundred two thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
902536 Nine hundred two thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
902537 Nine hundred two thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
902538 Nine hundred two thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
902539 Nine hundred two thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
902540 Nine hundred two thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
902541 Nine hundred two thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
902542 Nine hundred two thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
902543 Nine hundred two thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
902544 Nine hundred two thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
902545 Nine hundred two thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
902546 Nine hundred two thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
902547 Nine hundred two thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
902548 Nine hundred two thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
902549 Nine hundred two thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
902550 Nine hundred two thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
902551 Nine hundred two thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
902552 Nine hundred two thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
902553 Nine hundred two thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
902554 Nine hundred two thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
902555 Nine hundred two thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
902556 Nine hundred two thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
902557 Nine hundred two thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
902558 Nine hundred two thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
902559 Nine hundred two thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
902560 Nine hundred two thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
902561 Nine hundred two thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
902562 Nine hundred two thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
902563 Nine hundred two thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
902564 Nine hundred two thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
902565 Nine hundred two thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
902566 Nine hundred two thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
902567 Nine hundred two thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
902568 Nine hundred two thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
902569 Nine hundred two thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
902570 Nine hundred two thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
902571 Nine hundred two thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902572 Nine hundred two thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
902573 Nine hundred two thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
902574 Nine hundred two thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
902575 Nine hundred two thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
902576 Nine hundred two thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
902577 Nine hundred two thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902578 Nine hundred two thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
902579 Nine hundred two thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
902580 Nine hundred two thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
902581 Nine hundred two thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
902582 Nine hundred two thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
902583 Nine hundred two thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
902584 Nine hundred two thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
902585 Nine hundred two thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
902586 Nine hundred two thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
902587 Nine hundred two thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
902588 Nine hundred two thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
902589 Nine hundred two thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
902590 Nine hundred two thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
902591 Nine hundred two thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
902592 Nine hundred two thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
902593 Nine hundred two thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
902594 Nine hundred two thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
902595 Nine hundred two thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
902596 Nine hundred two thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
902597 Nine hundred two thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
902598 Nine hundred two thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
902599 Nine hundred two thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
902600 Nine hundred two thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902501 ถึง 902600 (Nine hundred two thousand five hundred and one to Nine hundred two thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900, 902901-903000, 903001-903100, 903101-903200, 903201-903300, 903301-903400, 903401-903500, 903501-903600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902401-902500, 902301-902400, 902201-902300, 902101-902200, 902001-902100, 901901-902000, 901801-901900, 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600